آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 208,056 26,491,262,187 Rls. 889,800 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 88,318 10,591,580,389 Rls. 360,146 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,775 8,727,774,507 Rls. 298,634 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 11,667 8,231,750,000 Rls. 273,371 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 73,704 7,159,536,488 Rls. 243,846 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 49,854 7,042,565,324 Rls. 239,756 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 40,000 4,281,980,712 Rls. 143,392 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 36,632 4,169,931,465 Rls. 141,334 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 21,500 4,082,356,765 Rls. 139,045 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 32,736 4,045,425,000 Rls. 141,319 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3,030 4,034,187,714 Rls. 133,765 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,134 3,269,117,305 Rls. 113,830 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 4,400 3,114,521,322 Rls. 107,604 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,725 2,857,709,456 Rls. 95,330 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 29291000 ايزوسياناتکها 24,593 2,819,147,490 Rls. 97,932 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 12,400 2,626,802,633 Rls. 87,559 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,980 2,564,734,371 Rls. 89,994 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 19,440 2,392,353,383 Rls. 83,789 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,090 2,324,103,589 Rls. 78,206 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 17,875 2,321,582,708 Rls. 81,662 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,449 2,316,175,647 Rls. 79,142 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 22,916 2,198,135,449 Rls. 73,152 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 19,246 2,050,955,624 Rls. 69,007 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,790 1,553,143,300 Rls. 51,464 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 13,540 1,436,897,903 Rls. 47,576 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 500,000 1,386,636,300 Rls. 46,060 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,000 1,181,364,260 Rls. 40,048 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 15,488 926,679,848 Rls. 32,059 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 7,396 866,433,667 Rls. 29,135 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,980 776,538,966 Rls. 27,435 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 766,195,644 Rls. 25,577 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 31,500 755,768,406 Rls. 25,234 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,465 748,263,631 Rls. 25,593 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 217 718,237,613 Rls. 25,418 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 20,287 663,647,820 Rls. 21,990 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 441 606,123,507 Rls. 21,153 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,150 564,128,180 Rls. 18,693 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,620 561,714,000 Rls. 18,612 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 650 561,231,720 Rls. 18,597 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 11,082 456,651,494 Rls. 15,741 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,280 436,118,867 Rls. 14,691 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 1,680 422,398,284 Rls. 14,160 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 571 392,283,500 Rls. 13,026 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 214 391,821,060 Rls. 14,014 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 175 352,646,120 Rls. 11,714 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 470 333,604,293 Rls. 11,081 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 65 332,549,663 Rls. 11,102 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 3,840 319,193,502 Rls. 10,599 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 7,790 294,091,975 Rls. 9,738 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 250 257,746,320 Rls. 8,667 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84138200 بالابرهاي آبگونها 730 243,909,299 Rls. 8,632 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 225,615,770 Rls. 7,708 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 789 200,871,298 Rls. 6,705 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 74082200 مفتول از آلياژهاي مس براساس مس -نيكل يامس -نيكل -روي (ورشو nickel-silver) 532 200,108,150 Rls. 6,680 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,640 198,989,638 Rls. 6,955 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 131 169,376,527 Rls. 5,652 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 360 142,633,833 Rls. 4,902 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 21 124,675,200 Rls. 4,131 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 149 87,831,600 Rls. 2,907 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 5,000 65,736,260 Rls. 2,201 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 730 65,601,120 Rls. 2,261 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 700 58,606,281 Rls. 2,062 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 635 57,911,999 Rls. 2,046 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لکتريکي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 38 51,628,668 Rls. 1,770 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 222 37,802,672 Rls. 1,252 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 16 34,063,558 Rls. 1,195 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 334 29,215,166 Rls. 975 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 3 18,230,660 Rls. 604 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 36 7,054,724 Rls. 234 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 7 4,359,007 Rls. 146 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 2 798,648 Rls. 26 $
مجموع کل
139,800,819,451 ريال
مجموع کل
4,739,835 دلار
[1]