آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 332,552 185,581,074,359 Rls. 6,194,917 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 172,191 133,932,376,405 Rls. 4,496,750 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 309,612 108,557,482,964 Rls. 3,689,792 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 40,249 93,536,600,527 Rls. 3,172,856 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 251,168 92,277,121,000 Rls. 3,056,242 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 7,000 64,666,498,200 Rls. 2,142,623 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 215,312 49,742,805,599 Rls. 1,681,160 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 58,600 44,748,932,370 Rls. 1,664,767 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 187,015 41,314,381,551 Rls. 1,386,530 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 27,231 35,443,657,243 Rls. 1,210,688 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 30,567 33,360,530,608 Rls. 1,148,948 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 467,017 27,557,196,738 Rls. 913,093 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 210,292 21,417,060,589 Rls. 714,057 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 15,160 20,561,083,970 Rls. 685,717 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 399,082 18,971,936,035 Rls. 635,606 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 18,570 18,490,435,949 Rls. 617,320 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,185 17,499,598,550 Rls. 591,842 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 52,762 16,915,290,402 Rls. 573,849 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 32,680 15,296,622,600 Rls. 534,660 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 56,006 13,849,412,387 Rls. 464,242 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 297,920 12,391,970,733 Rls. 411,625 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 20,900 11,046,892,986 Rls. 379,780 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 18,644 10,957,795,587 Rls. 377,576 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 40082120 تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 88,712 9,832,803,855 Rls. 333,475 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 83,000 8,709,190,700 Rls. 292,285 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 75,205 8,689,286,458 Rls. 293,386 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 109,100 8,353,320,182 Rls. 278,699 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 74,163 8,289,847,911 Rls. 276,984 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 19,712 8,165,411,084 Rls. 270,662 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 16,000 7,931,546,565 Rls. 271,822 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 4,932 7,559,449,983 Rls. 264,189 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 44,769 7,353,542,184 Rls. 244,439 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 11,135 7,090,730,897 Rls. 241,317 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 42,363 6,945,401,906 Rls. 233,204 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 31,083 6,891,109,024 Rls. 234,395 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 37,120 6,815,688,354 Rls. 228,524 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 6,726,724,599 Rls. 224,546 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 9,666 6,713,584,785 Rls. 225,971 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 10,000 6,635,588,850 Rls. 220,481 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 7,077 6,530,439,687 Rls. 227,850 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 11,487 6,483,241,405 Rls. 219,894 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 6,875 6,397,103,926 Rls. 211,874 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 39,920 6,008,513,173 Rls. 200,490 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 28,668 5,922,943,354 Rls. 197,520 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,221 5,801,837,328 Rls. 203,580 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 2,385 5,713,773,740 Rls. 192,131 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,844 5,655,888,096 Rls. 194,827 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 93,596 5,596,746,002 Rls. 190,113 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 103,150 5,593,287,300 Rls. 192,799 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 4,340 5,463,677,626 Rls. 189,019 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,095 5,408,415,703 Rls. 186,573 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 30,003 5,057,659,893 Rls. 170,565 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 3,064 5,001,122,560 Rls. 166,123 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 14,000 4,899,128,832 Rls. 162,309 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 1,000 4,755,742,187 Rls. 163,431 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,193 4,640,690,087 Rls. 157,312 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 130,856 4,606,947,347 Rls. 153,683 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 19,350 4,547,290,922 Rls. 153,083 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 10,176 4,286,041,840 Rls. 143,768 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,695 4,279,332,366 Rls. 151,186 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 12,500 4,264,411,250 Rls. 147,916 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 15,636 4,088,111,600 Rls. 135,988 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 13,669 3,850,336,792 Rls. 133,136 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 17,345 3,489,749,960 Rls. 119,812 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 33,800 3,377,723,719 Rls. 115,506 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 14,300 3,166,416,200 Rls. 105,855 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 33,200 3,123,054,526 Rls. 103,764 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 19,850 3,112,432,677 Rls. 106,556 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,180 3,032,284,452 Rls. 101,914 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 19,520 3,031,124,000 Rls. 100,425 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85044060 ا نوا ع UPS 7,207 2,992,099,972 Rls. 106,291 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,254 2,866,755,515 Rls. 99,983 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,362 2,848,036,872 Rls. 98,170 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 36,800 2,767,936,800 Rls. 95,029 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,933 2,723,636,478 Rls. 94,919 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,260 2,720,210,991 Rls. 92,400 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,877 2,714,116,428 Rls. 90,257 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 540 2,601,382,582 Rls. 86,840 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,349 2,556,779,331 Rls. 86,161 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,981 2,533,631,427 Rls. 85,902 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 28049000 سلينيوم 500 2,451,716,400 Rls. 81,234 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 18,420 2,347,466,783 Rls. 78,392 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 11,269 2,276,665,170 Rls. 81,813 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 6,912 2,273,711,253 Rls. 75,410 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,564 2,187,604,026 Rls. 72,649 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 888 2,123,478,438 Rls. 74,222 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 7,665 2,116,460,610 Rls. 70,128 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 21,100 2,107,084,256 Rls. 74,442 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 6,653 2,100,000,000 Rls. 73,687 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 27,000 2,092,799,185 Rls. 69,785 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 27,191 2,084,282,916 Rls. 71,542 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10,704 2,046,830,147 Rls. 68,249 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 26,131 2,018,768,151 Rls. 70,199 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 8,956 1,934,162,010 Rls. 64,088 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29252100 كلروديکمفورم (ISO) 10,000 1,920,149,680 Rls. 65,923 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 7,350 1,900,682,280 Rls. 62,970 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,992 1,886,938,989 Rls. 64,367 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 1,688 1,879,730,945 Rls. 66,410 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 17,127 1,843,719,814 Rls. 64,825 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,720 1,824,817,856 Rls. 61,296 $
مجموع کل
1,426,747,108,543 ريال
مجموع کل
48,225,601 دلار