آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 17,298,825 2,165,721,286,084 Rls. 73,303,529 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,276,880 2,077,002,495,145 Rls. 71,793,278 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,339,020 1,129,800,060,904 Rls. 38,841,643 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 435,452 1,031,008,499,550 Rls. 34,145,286 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 1,220,925 786,655,012,079 Rls. 26,778,709 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 5,828,180 741,026,369,844 Rls. 25,252,629 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,661,605 719,031,083,243 Rls. 24,784,372 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 247,417 635,418,016,570 Rls. 21,036,289 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 172,996 398,778,910,948 Rls. 13,213,175 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 181,647 392,557,267,823 Rls. 13,814,863 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 3,641,300 355,500,973,549 Rls. 12,090,178 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 80,000 343,617,539,075 Rls. 11,491,700 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 44,903 281,133,190,776 Rls. 9,498,727 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,853,225 245,462,753,751 Rls. 8,286,951 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 137,445 245,361,341,330 Rls. 8,294,436 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 90,967 231,010,256,350 Rls. 8,629,943 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 661,951 213,869,577,370 Rls. 7,482,943 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 52,350 202,173,422,190 Rls. 6,781,879 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 34,850 191,354,652,900 Rls. 6,466,578 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 399,200 168,486,791,282 Rls. 5,730,106 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 196,221 166,135,836,953 Rls. 5,659,084 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 52,911 159,037,560,000 Rls. 5,269,634 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 211,694 156,228,119,199 Rls. 5,346,548 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 34,588 141,188,541,366 Rls. 4,922,835 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 171,858 140,736,888,796 Rls. 4,726,209 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 397,180 139,721,787,252 Rls. 4,678,714 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 75,057 137,758,400,891 Rls. 5,360,885 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 22,312 132,362,516,450 Rls. 4,416,500 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 299,910 130,690,448,965 Rls. 4,629,788 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 2,706,770 107,470,667,487 Rls. 3,671,944 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,042,880 104,683,905,328 Rls. 3,587,466 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 193,535 90,158,170,379 Rls. 3,053,809 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 22,945 89,714,480,516 Rls. 3,050,419 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 917,925 82,799,580,446 Rls. 2,781,648 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 508,484 75,578,764,379 Rls. 2,542,570 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 40,453 74,889,724,646 Rls. 2,596,415 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 20,070 72,055,051,629 Rls. 2,488,397 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 6,450 70,992,273,185 Rls. 2,366,092 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 37,755 62,828,707,039 Rls. 2,124,889 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 393,910 62,656,633,740 Rls. 2,157,609 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 117,136 61,354,514,148 Rls. 2,071,460 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 172,950 61,209,517,750 Rls. 2,049,428 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 133,975 59,601,934,217 Rls. 2,032,714 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 650,142 56,283,106,695 Rls. 1,893,520 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 40510200 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 488,325 54,870,816,000 Rls. 1,817,878 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 441,710 54,735,061,807 Rls. 1,901,281 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 139,968 53,678,439,504 Rls. 1,829,130 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 87,644 53,363,890,496 Rls. 1,822,580 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 89,670 50,738,311,958 Rls. 1,760,425 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 38,927 50,071,322,658 Rls. 1,714,436 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 61,910 49,716,313,506 Rls. 1,650,000 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,985 49,177,446,761 Rls. 1,694,248 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 9,296 47,627,823,478 Rls. 1,592,509 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 50,200 46,328,228,765 Rls. 1,596,467 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,402 44,387,596,001 Rls. 1,484,310 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 43,900 44,176,855,754 Rls. 1,464,251 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 34,294 43,877,143,766 Rls. 1,472,365 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 771,201 42,205,530,590 Rls. 1,458,161 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 6,854 39,473,213,302 Rls. 1,347,968 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 18,282 38,839,370,056 Rls. 1,297,619 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 24,860 38,767,797,352 Rls. 1,345,366 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 77,453 38,723,613,649 Rls. 1,320,341 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 550,996 38,377,127,879 Rls. 1,311,660 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 6,210 36,720,016,853 Rls. 1,260,655 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 281,668 36,676,413,327 Rls. 1,239,215 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 382,918 36,657,764,037 Rls. 1,238,489 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 23,174 35,633,462,677 Rls. 1,189,452 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 32,595 35,219,214,465 Rls. 1,211,166 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 66,895 34,917,376,956 Rls. 1,224,276 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 79,405 34,910,032,722 Rls. 1,156,977 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 501,057 34,580,633,890 Rls. 1,179,663 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 974,720 33,140,559,169 Rls. 1,097,969 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 677,684 32,247,275,329 Rls. 1,092,324 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 71,508 32,119,332,973 Rls. 1,092,192 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 110,335 30,898,473,775 Rls. 1,054,647 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 370,178 30,518,393,945 Rls. 1,017,689 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 62,020 30,078,816,279 Rls. 1,006,183 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 16,016 30,062,966,507 Rls. 1,013,338 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 146,985 29,626,551,044 Rls. 1,002,996 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 36,600 28,987,852,354 Rls. 973,641 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 16,575 28,744,366,174 Rls. 952,717 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 57,306 27,739,360,088 Rls. 942,530 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 210,694 27,481,179,729 Rls. 939,094 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 518,792 27,064,147,536 Rls. 911,652 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 32,954 25,626,942,824 Rls. 872,360 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 81,168 25,235,705,652 Rls. 868,488 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 194,028 24,978,597,727 Rls. 848,129 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 23,389 24,714,573,954 Rls. 865,017 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 258,838 24,513,765,407 Rls. 837,665 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,645 24,507,439,610 Rls. 826,642 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 137,463 23,898,138,570 Rls. 835,225 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 169,512 23,409,603,957 Rls. 804,910 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 30,842 23,238,580,843 Rls. 785,891 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 34,960 22,698,641,655 Rls. 793,443 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 6,054 22,565,641,988 Rls. 768,567 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 175,760 22,507,699,834 Rls. 747,024 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 6,312 22,460,736,373 Rls. 766,025 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 150,000 22,249,307,108 Rls. 757,144 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 108,880 22,135,367,622 Rls. 754,194 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 76,632 21,968,774,829 Rls. 757,899 $
مجموع کل
16,920,976,243,279 ريال
مجموع کل
576,762,271 دلار