آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 71,226 39,360,674,250 Rls. 1,356,750 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,467 11,397,101,170 Rls. 381,277 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 34,200 10,456,393,887 Rls. 350,280 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 15,230 7,246,426,095 Rls. 247,868 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,700 4,306,995,840 Rls. 143,777 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 4,300 3,844,636,444 Rls. 128,339 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 17,000 2,413,148,500 Rls. 80,500 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,200 2,341,764,810 Rls. 78,641 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12092910 تخم چمن براي كشت 20,000 2,288,622,400 Rls. 76,346 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 110 2,238,682,410 Rls. 74,124 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 600 2,182,856,382 Rls. 72,866 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,797 1,939,227,030 Rls. 64,736 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 395 1,070,341,850 Rls. 35,450 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,218 985,609,800 Rls. 32,714 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 4,522 910,063,508 Rls. 30,176 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,531 853,836,246 Rls. 28,503 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,100 656,933,282 Rls. 23,627 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,300 596,217,600 Rls. 19,800 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,904 507,451,999 Rls. 16,812 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 6,400 454,095,180 Rls. 15,284 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 11 386,750,503 Rls. 12,911 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 1,001 382,057,408 Rls. 12,847 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 220 350,240,730 Rls. 11,789 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 39121100 ا ستات هاي سلولزنرم نشده ; به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 1,200 325,910,448 Rls. 10,875 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 47 252,738,815 Rls. 8,371 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 40 216,806,400 Rls. 7,200 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 228 212,485,680 Rls. 7,041 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 118 128,145,604 Rls. 4,277 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 3 90,830,287 Rls. 3,032 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 190 41,949,600 Rls. 1,419 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3 17,002,351 Rls. 568 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 5 15,886,819 Rls. 530 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 45 10,053,121 Rls. 340 $
مجموع کل
98,481,936,449 ريال
مجموع کل
3,339,069 دلار
[1]