آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 46,964 7,972,889,595 Rls. 264,836 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 122,360 6,912,116,400 Rls. 229,425 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 24,750 3,166,898,950 Rls. 105,952 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,667 2,070,776,799 Rls. 71,515 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 71,595 1,887,380,310 Rls. 62,645 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 14,130 1,840,359,465 Rls. 63,148 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 2,560 870,395,696 Rls. 31,130 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 7,311 638,852,408 Rls. 22,570 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 1,500 47,300,000 Rls. 1,611 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 94 45,760,277 Rls. 1,565 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11 23,831,126 Rls. 815 $
مجموع کل
25,476,561,026 ريال
مجموع کل
855,213 دلار
[1]