آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 68,023 28,491,791,477 Rls. 964,752 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,788 12,962,990,000 Rls. 435,892 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 53,630 5,842,453,115 Rls. 193,619 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 60,175 5,435,559,041 Rls. 182,697 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 71,101 3,500,084,145 Rls. 117,469 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,400 2,255,349,143 Rls. 76,290 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 15,000 2,218,464,608 Rls. 75,042 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 11,850 2,092,956,915 Rls. 69,319 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,405 2,040,799,289 Rls. 72,223 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,118 1,929,332,645 Rls. 68,278 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 19,510 1,711,625,425 Rls. 57,491 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 19,000 1,648,445,450 Rls. 58,559 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,845 1,632,900,120 Rls. 54,512 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,575 1,484,461,177 Rls. 52,344 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 8,000 1,114,155,000 Rls. 37,020 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,560 1,102,995,001 Rls. 39,034 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,427 1,070,437,587 Rls. 37,171 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 5,193 1,006,497,984 Rls. 35,103 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 1,554 673,476,886 Rls. 22,781 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 3,388 559,575,851 Rls. 18,782 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 22,041 542,113,351 Rls. 17,950 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 2,740 513,993,300 Rls. 17,213 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 4,500 513,576,004 Rls. 18,065 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 1,350 511,816,094 Rls. 17,313 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 11,000 449,977,100 Rls. 15,285 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 22,050 418,743,276 Rls. 14,525 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,200 412,286,301 Rls. 14,566 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,850 250,177,319 Rls. 8,352 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,058 228,652,655 Rls. 8,092 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,362 221,723,894 Rls. 7,516 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 3,750 214,370,000 Rls. 7,179 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,132 142,100,000 Rls. 4,922 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 290 120,920,342 Rls. 4,006 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 98870424 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 200 108,456,876 Rls. 3,593 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,456 97,959,563 Rls. 3,412 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 150 60,004,709 Rls. 1,988 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 64034000 ساير كفشکها كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند ، با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 476 55,596,661 Rls. 1,880 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 430 28,907,520 Rls. 960 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 50 19,678,815 Rls. 695 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 33051000 شامپوها 35 11,213,018 Rls. 371 $
مجموع کل
83,696,617,657 ريال
مجموع کل
2,836,262 دلار
[1]