آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 344,548 225,758,159,039 Rls. 7,670,791 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 6,472 174,069,456,009 Rls. 5,857,558 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 457,004 53,302,901,416 Rls. 1,813,599 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 20,953 46,303,134,554 Rls. 1,539,816 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 83,257 35,396,450,994 Rls. 1,178,939 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,205 33,227,894,108 Rls. 1,135,090 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 17,000 30,878,608,092 Rls. 1,023,114 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 20,338 29,436,918,949 Rls. 1,008,528 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 129,076 24,970,844,260 Rls. 835,144 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,697 22,491,497,508 Rls. 771,571 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,825 20,755,639,626 Rls. 716,948 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 12,000 18,197,659,282 Rls. 617,767 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099010 خوراك اماده ابزيان 88,640 17,691,259,921 Rls. 602,077 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,288 17,463,851,040 Rls. 582,575 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 108,376 17,361,111,319 Rls. 589,316 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 117,042 16,802,411,564 Rls. 562,431 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 19,400 16,729,830,388 Rls. 581,041 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,900 16,093,858,616 Rls. 562,526 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 303,185 15,857,738,777 Rls. 535,738 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 129,410 12,626,564,727 Rls. 429,591 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 40,779 11,931,599,120 Rls. 410,955 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 24,700 11,378,800,686 Rls. 382,099 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 39,760 11,196,330,807 Rls. 376,894 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,143 11,090,910,149 Rls. 369,243 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 33,000 10,711,177,138 Rls. 360,115 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 669 10,659,567,287 Rls. 360,442 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 65,000 10,543,460,317 Rls. 353,920 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 17,827 10,265,962,901 Rls. 340,977 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 39,968 9,809,428,930 Rls. 331,019 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 53,722 9,744,489,384 Rls. 324,706 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 29,400 9,740,021,156 Rls. 327,170 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 37,460 9,239,055,926 Rls. 311,589 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 49,500 9,087,724,800 Rls. 301,868 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 147,280 9,048,555,283 Rls. 312,045 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 9,000 9,030,558,045 Rls. 305,430 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 14,556 8,288,020,000 Rls. 276,544 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 45,280 8,238,363,358 Rls. 279,494 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 24,941 7,552,770,509 Rls. 252,739 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,242 7,410,193,369 Rls. 254,952 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 10,691 7,387,599,851 Rls. 246,736 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 100,807 7,372,804,844 Rls. 249,445 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 36,567 7,250,780,160 Rls. 241,975 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 56,180 6,583,956,913 Rls. 224,647 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 55,290 6,551,986,017 Rls. 221,229 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 48,400 6,548,631,312 Rls. 218,555 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 57,000 6,352,926,691 Rls. 220,643 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 48,940 6,314,443,957 Rls. 213,283 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37024300 - - ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 6,864 6,096,928,416 Rls. 205,079 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,008 6,086,023,002 Rls. 214,078 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 15,442 6,024,316,885 Rls. 206,065 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,865 5,885,271,000 Rls. 207,923 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 51,775 5,622,690,168 Rls. 187,309 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 19,265 5,512,173,703 Rls. 185,075 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 26,475 5,507,550,353 Rls. 183,726 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 20,227 5,196,613,235 Rls. 173,537 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,898 4,972,155,435 Rls. 165,210 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 850 4,736,663,218 Rls. 156,942 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 4,146 4,701,676,558 Rls. 156,866 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 12,519 4,663,586,585 Rls. 156,954 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 3,940 4,606,766,416 Rls. 153,317 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 38,615 4,192,446,095 Rls. 141,672 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84821000 بلبرينگ. 2,561 4,131,888,886 Rls. 138,630 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 23,000 3,921,686,400 Rls. 133,024 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 35,700 3,502,348,337 Rls. 117,914 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 28,200 3,463,321,628 Rls. 119,323 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,600 3,411,642,624 Rls. 113,238 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29304000 متيونين 13,000 3,145,956,374 Rls. 105,019 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,535 3,095,878,798 Rls. 103,576 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 254 3,090,721,617 Rls. 106,761 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84133010 پمپ ا نژکتور 2,343 3,086,664,320 Rls. 102,283 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 9,400 2,975,752,712 Rls. 99,293 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 18,140 2,785,931,865 Rls. 92,973 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,114 2,768,145,727 Rls. 96,690 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 21069010 ا ستابيلايزر 21,750 2,692,104,484 Rls. 91,577 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 17,200 2,642,391,750 Rls. 87,752 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,000 2,588,595,230 Rls. 86,413 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا کثر30سانتيمتر 1,300 2,475,382,769 Rls. 82,900 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,750 2,436,303,058 Rls. 85,876 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 775 2,430,003,917 Rls. 81,319 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 20,541 2,346,439,948 Rls. 81,413 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 34039910 روانکكننده سيليكوني 6,694 2,318,238,879 Rls. 77,365 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 154 2,288,101,065 Rls. 76,544 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 16,875 2,240,566,509 Rls. 75,551 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 4,975 2,216,794,668 Rls. 74,691 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 1,725 2,196,325,300 Rls. 73,284 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 2,629 2,116,538,723 Rls. 73,023 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,664 2,101,269,432 Rls. 69,782 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 50,120 1,965,933,813 Rls. 68,240 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,724 1,965,252,322 Rls. 65,256 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 802 1,950,834,555 Rls. 65,780 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 855 1,950,073,465 Rls. 65,204 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,019 1,914,736,385 Rls. 65,495 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 11082000 ا ينولين 14,800 1,907,412,355 Rls. 65,154 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,825 1,852,323,963 Rls. 61,727 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 9,000 1,818,161,080 Rls. 61,003 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,159 1,728,130,839 Rls. 58,456 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 12,812 1,701,807,910 Rls. 59,124 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,090 1,660,436,931 Rls. 55,969 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 3,372 1,657,806,467 Rls. 55,303 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 1,300 1,599,699,000 Rls. 53,000 $
مجموع کل
1,254,692,374,270 ريال
مجموع کل
42,422,550 دلار