آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 87,130 10,055,568,230 Rls. 341,715 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 9,870 4,919,548,235 Rls. 166,770 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 28,881 4,520,902,972 Rls. 152,168 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 80,000 2,992,058,000 Rls. 101,289 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 24,999 2,750,538,725 Rls. 94,810 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,434 2,191,136,522 Rls. 74,430 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 26,841 1,289,494,545 Rls. 44,728 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,394 1,009,029,770 Rls. 34,275 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 5,941 734,161,824 Rls. 24,394 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 7,060 648,854,050 Rls. 22,041 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,014 637,402,361 Rls. 22,366 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 65,320 526,987,920 Rls. 18,026 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 90153000 ترا زها 124 425,394,544 Rls. 14,450 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,540 375,240,332 Rls. 12,779 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 18,900 338,196,317 Rls. 11,234 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 1,078 276,628,507 Rls. 9,272 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 68 182,073,887 Rls. 6,078 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 283 107,160,128 Rls. 3,640 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 982 106,372,054 Rls. 3,552 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 438 84,693,656 Rls. 2,877 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 185 79,239,368 Rls. 2,692 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 75 29,301,896 Rls. 985 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 504 18,548,303 Rls. 624 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 80 13,355,017 Rls. 449 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 90 11,267,661 Rls. 379 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 90 5,056,998 Rls. 170 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 90 4,949,401 Rls. 166 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 75 3,694,122 Rls. 124 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 105 3,610,433 Rls. 121 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 90 3,180,051 Rls. 107 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 105 2,426,881 Rls. 82 $
مجموع کل
34,346,072,708 ريال
مجموع کل
1,166,791 دلار
[1]