آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 917,173 293,998,723,911 Rls. 9,800,350 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 335,352 263,361,606,811 Rls. 9,057,859 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 947,586 262,919,919,590 Rls. 9,106,755 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 127,254 186,827,984,377 Rls. 6,260,643 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,463,534 120,612,979,603 Rls. 4,146,351 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 270,034 72,362,906,641 Rls. 2,445,811 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 156,178 51,868,380,187 Rls. 1,761,117 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 177,085 47,414,896,299 Rls. 1,616,147 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 86,386 45,187,564,830 Rls. 1,543,976 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 36,110 39,435,797,926 Rls. 1,357,592 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 674,000 35,538,221,929 Rls. 1,181,947 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 16,634 30,485,241,262 Rls. 1,040,287 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 98,095 26,094,614,409 Rls. 873,825 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 34,685 25,703,348,612 Rls. 895,065 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,800 25,333,658,041 Rls. 856,927 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,300 24,535,469,304 Rls. 824,213 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,834 23,166,337,583 Rls. 786,721 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 109,892 23,095,817,911 Rls. 790,443 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 511,140 22,789,847,545 Rls. 772,157 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 90,000 19,786,282,601 Rls. 657,002 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 34,908 18,585,449,746 Rls. 630,445 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 20,329 18,210,270,497 Rls. 631,131 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6,160 17,531,086,576 Rls. 602,477 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,000 17,135,256,238 Rls. 603,992 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 35,859 14,597,649,227 Rls. 504,109 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87083020 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 44,706 14,118,743,275 Rls. 467,818 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 43,232 14,043,784,823 Rls. 487,946 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,000 14,010,308,123 Rls. 467,696 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 356,400 13,614,286,457 Rls. 453,311 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 4,200 12,379,525,401 Rls. 425,090 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 180,000 12,048,455,661 Rls. 407,102 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 263,930 11,865,349,735 Rls. 395,686 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 61,127 11,795,187,704 Rls. 400,169 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,642 11,607,873,439 Rls. 386,847 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 82,518 11,065,323,078 Rls. 368,290 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 83,544 10,337,490,695 Rls. 349,174 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,664 9,568,966,954 Rls. 336,562 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29291000 ايزوسياناتکها 89,690 9,115,281,979 Rls. 309,809 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 97,050 9,049,855,183 Rls. 306,549 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 178,184 9,009,872,744 Rls. 300,204 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 5,533 8,984,116,886 Rls. 302,136 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 33,835 8,878,817,134 Rls. 301,985 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 68,400 8,666,281,801 Rls. 304,503 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,550 8,408,906,964 Rls. 298,718 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 154,750 8,297,777,752 Rls. 281,851 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 35,950 7,545,850,398 Rls. 259,470 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 58,533 7,251,684,840 Rls. 252,893 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 8,939 6,865,910,294 Rls. 236,369 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 16,990 6,792,622,369 Rls. 235,332 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 45,693 6,392,634,763 Rls. 217,913 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,110 6,232,826,600 Rls. 206,494 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 17,576 5,919,406,238 Rls. 201,079 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 25,827 5,374,801,025 Rls. 188,838 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 82,800 5,209,357,532 Rls. 182,396 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,766 5,196,283,176 Rls. 172,332 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 9,450 5,141,852,000 Rls. 177,611 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 28,040 5,109,857,842 Rls. 173,309 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,650 4,992,441,427 Rls. 169,586 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 5,085 4,542,888,050 Rls. 154,732 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,104 4,457,918,851 Rls. 152,671 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 38,769 4,430,426,457 Rls. 155,994 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 4,689 4,402,924,061 Rls. 146,995 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 6,000 4,295,220,802 Rls. 151,748 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 85,220 4,285,584,088 Rls. 152,241 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,792 4,262,722,552 Rls. 144,218 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,636 4,244,367,884 Rls. 143,879 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 14,915 4,167,684,990 Rls. 145,892 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 9,516 4,143,716,511 Rls. 140,554 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73072910 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر دكرنشده اندوده شده (Coating) 20,268 4,077,560,051 Rls. 141,055 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,277 4,066,373,388 Rls. 134,720 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 100,000 3,991,348,512 Rls. 135,012 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 9,263 3,949,588,028 Rls. 134,079 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 27,864 3,361,603,571 Rls. 115,480 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 18,669 3,150,190,602 Rls. 111,930 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 43,500 3,128,999,112 Rls. 103,827 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85407100 ماگنترون ها 9,488 2,888,682,624 Rls. 96,386 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 56,000 2,878,491,208 Rls. 101,696 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 1,222 2,867,195,000 Rls. 95,000 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 51,600 2,817,287,469 Rls. 95,853 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 4,046 2,706,664,520 Rls. 89,776 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,301 2,695,053,227 Rls. 94,799 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 28,800 2,653,961,656 Rls. 92,056 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 6,904 2,646,355,320 Rls. 88,330 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,260 2,642,180,228 Rls. 93,851 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,120 2,623,541,626 Rls. 87,805 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 4,651 2,610,042,383 Rls. 87,132 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 5,790 2,591,572,137 Rls. 87,925 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 40,000 2,573,823,342 Rls. 85,387 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 28,800 2,564,302,605 Rls. 87,411 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 13,067 2,563,595,413 Rls. 85,813 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 2,100 2,522,326,677 Rls. 85,506 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 61,000 2,373,896,746 Rls. 78,728 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 9,375 2,371,075,166 Rls. 83,199 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29183000 اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 59,400 2,350,036,097 Rls. 78,623 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 2,345,570,909 Rls. 81,021 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 559 2,338,842,730 Rls. 80,001 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 59,400 2,296,230,552 Rls. 76,074 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 600 2,281,925,237 Rls. 80,619 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 16,000 2,272,527,634 Rls. 76,490 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29322000 لاكتونکها: 16,000 2,181,603,881 Rls. 72,988 $
مجموع کل
2,154,086,947,846 ريال
مجموع کل
73,299,906 دلار