آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 200,835 116,261,604,732 Rls. 3,945,882 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 9,293 34,530,052,701 Rls. 1,168,507 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 55,148 6,902,242,763 Rls. 232,256 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 8,179 6,645,156,894 Rls. 225,390 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 21,168 6,508,565,104 Rls. 217,870 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 181,989 5,193,949,540 Rls. 178,688 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 29,500 5,054,049,453 Rls. 168,750 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,088 4,825,588,329 Rls. 159,872 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 11,614 4,303,401,230 Rls. 144,914 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,261 3,646,186,024 Rls. 124,869 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 34,977 3,638,934,665 Rls. 128,126 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 16,350 3,106,593,821 Rls. 106,530 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,956,128,282 Rls. 100,415 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 68,208 2,891,501,842 Rls. 98,805 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,295 2,865,655,372 Rls. 96,573 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 18 2,373,588,002 Rls. 84,000 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 44,184 2,153,188,859 Rls. 75,897 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,650 2,083,817,290 Rls. 69,434 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 35,820 1,988,089,753 Rls. 67,481 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5,240 1,949,127,951 Rls. 67,227 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,752 1,869,817,189 Rls. 65,398 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 30,048 1,800,187,593 Rls. 60,485 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84821000 بلبرينگ. 11,315 1,775,601,576 Rls. 59,274 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 960 1,124,513,795 Rls. 39,458 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,504 1,025,333,460 Rls. 34,103 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,785 983,108,738 Rls. 34,733 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 2,321 815,475,575 Rls. 28,444 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 15,000 777,915,024 Rls. 25,968 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90321000 ترموستات 336 763,176,640 Rls. 25,924 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 2,260 741,598,894 Rls. 26,086 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 975 728,900,125 Rls. 25,477 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,560 702,862,883 Rls. 23,816 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 8,193 686,897,843 Rls. 22,923 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 7,896 672,010,074 Rls. 22,436 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,340 663,861,914 Rls. 21,997 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 5,236 624,280,446 Rls. 21,703 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,207 524,387,500 Rls. 17,503 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 850 404,665,620 Rls. 13,407 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 945 395,259,743 Rls. 13,516 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,380 392,306,642 Rls. 13,008 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84411000 ماشينهاي برش 3,500 389,480,000 Rls. 13,000 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,069 376,602,577 Rls. 12,571 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 9,000 327,663,173 Rls. 10,938 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,070 307,696,428 Rls. 10,452 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82021000 ا ره دستي. 680 292,918,096 Rls. 9,771 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,100 277,623,279 Rls. 9,550 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 230 273,923,328 Rls. 9,144 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 2,000 268,050,795 Rls. 9,486 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 1,656 220,934,707 Rls. 7,585 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 150 213,638,340 Rls. 7,076 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 801 178,552,183 Rls. 6,549 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 118 167,791,850 Rls. 5,572 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 414 160,472,504 Rls. 5,380 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,368 159,514,629 Rls. 5,395 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 338 157,939,848 Rls. 5,233 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 400 152,168,236 Rls. 5,096 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 342 137,322,805 Rls. 4,721 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 1,500 121,963,291 Rls. 4,037 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 400 120,636,000 Rls. 4,000 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 690 115,879,800 Rls. 3,994 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 500 97,045,389 Rls. 3,215 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 71 84,672,804 Rls. 2,864 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 270 68,781,771 Rls. 2,296 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 196 64,228,872 Rls. 2,264 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 127 63,769,153 Rls. 2,129 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 30051040 چسب ضد حساسيت 200 56,617,095 Rls. 1,926 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 82 52,436,940 Rls. 1,778 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 295 31,430,722 Rls. 1,049 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 110 31,209,883 Rls. 1,060 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 4 23,467,630 Rls. 783 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90191010 تشک موا ج 50 19,768,200 Rls. 655 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيکه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 7 11,403,285 Rls. 381 $
مجموع کل
242,375,187,495 ريال
مجموع کل
8,227,094 دلار
[1]