آمار کل " واردات از" کشور (رواندا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران رواندا 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 30,788 13,068,581,578 Rls. 436,288 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران رواندا 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 28,000 2,142,426,195 Rls. 70,991 $
مجموع کل
15,211,007,773 ريال
مجموع کل
507,279 دلار
[1]