آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,643 22,086,436,394 Rls. 756,960 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 11,635 21,642,061,191 Rls. 739,888 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 13,036,501,874 Rls. 444,023 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 4,394 9,964,188,124 Rls. 341,046 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,271 8,067,624,398 Rls. 281,688 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 11,475 7,481,710,325 Rls. 260,986 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,118 5,718,950,079 Rls. 199,247 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,243 3,104,302,442 Rls. 106,432 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,379 1,803,392,498 Rls. 62,866 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,404 1,319,426,554 Rls. 45,929 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,115 1,247,654,000 Rls. 41,443 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 658 528,285,336 Rls. 18,696 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 28 287,163,675 Rls. 9,656 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,703 214,247,150 Rls. 7,611 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,000 172,076,080 Rls. 6,015 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 1,100 126,403,200 Rls. 4,200 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 15 8,473,682 Rls. 300 $
مجموع کل
96,808,897,001 ريال
مجموع کل
3,326,986 دلار
[1]