آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,995,780 133,417,415,722 Rls. 4,441,534 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 32,475 24,443,709,000 Rls. 815,960 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 17,350 23,513,288,850 Rls. 778,950 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 281,103 20,808,385,434 Rls. 693,151 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 376,200 19,790,736,253 Rls. 669,560 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 18,200 16,372,018,000 Rls. 545,000 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 125,000 10,580,271,442 Rls. 370,562 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 110,000 9,021,769,402 Rls. 314,463 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,720 7,640,540,191 Rls. 265,662 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 46,720 7,079,305,000 Rls. 235,099 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 13,029 7,012,970,440 Rls. 232,255 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 159,208 5,627,359,623 Rls. 186,391 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 1,760 5,285,043,750 Rls. 186,718 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 65,000 4,958,160,000 Rls. 177,330 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 15,000 4,938,292,000 Rls. 175,428 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 99,000 4,692,439,106 Rls. 165,338 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032329 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 8,139 4,534,264,000 Rls. 150,500 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 208,940 3,831,729,872 Rls. 127,895 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 39,500 3,490,939,665 Rls. 122,372 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 59,530 3,385,742,190 Rls. 120,523 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,970 3,184,419,000 Rls. 105,738 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 13,831 3,049,375,132 Rls. 100,966 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 16,500 2,925,936,760 Rls. 101,754 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 106,067 2,870,714,574 Rls. 95,186 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,072 2,420,243,736 Rls. 80,793 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21069010 ا ستابيلايزر 9,521 2,329,132,670 Rls. 79,117 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,150 2,154,256,162 Rls. 76,528 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 19,450 2,051,760,594 Rls. 70,442 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 13,566 2,051,350,627 Rls. 70,428 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 26,000 1,688,620,801 Rls. 59,002 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,712 1,618,700,415 Rls. 54,985 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,795 1,587,118,470 Rls. 52,966 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,760 1,521,072,000 Rls. 50,400 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 24,000 1,360,684,751 Rls. 47,737 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,034 1,348,949,655 Rls. 45,027 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 15,000 1,247,841,001 Rls. 42,210 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 16,000 1,138,670,000 Rls. 38,000 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,192 1,136,404,240 Rls. 37,796 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 15,000 1,120,942,939 Rls. 37,138 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,841 1,100,207,508 Rls. 37,924 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 6,000 1,053,664,000 Rls. 34,991 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 14,000 903,316,001 Rls. 30,252 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,000 800,288,250 Rls. 26,774 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 10,173 691,301,129 Rls. 22,889 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,200 680,088,218 Rls. 22,573 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 18,697 589,644,642 Rls. 20,832 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 10,000 564,499,501 Rls. 19,095 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 39,600 518,018,083 Rls. 17,448 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 429,762,150 Rls. 15,080 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,500 429,360,300 Rls. 15,066 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 4,500 421,420,050 Rls. 14,468 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 21069020 ا مولسيفاير 1,000 298,983,567 Rls. 10,156 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,182 295,100,000 Rls. 10,315 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,900 276,020,833 Rls. 9,476 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 19,243 261,120,380 Rls. 8,670 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 5,106 230,475,580 Rls. 7,695 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 3,000 199,333,200 Rls. 6,600 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,385 127,856,000 Rls. 4,265 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 42 81,827,840 Rls. 2,730 $
مجموع کل
367,182,860,699 ريال
مجموع کل
12,358,203 دلار
[1]