آمار کل " واردات از" کشور (كرواسي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 29304000 متيونين 33,000 7,250,557,314 Rls. 241,432 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 10,100 4,397,405,238 Rls. 150,416 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 9,633 1,370,897,658 Rls. 47,551 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 84431400 ماشينکآلات چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكسوگرافيك (Flexographic) 5,000 815,406,750 Rls. 28,857 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 3,301 807,621,534 Rls. 28,339 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 84411000 ماشينهاي برش 8,000 793,940,000 Rls. 26,500 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 753 466,373,760 Rls. 15,480 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 27 327,651,606 Rls. 10,934 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,185 269,369,338 Rls. 9,452 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,305 169,381,507 Rls. 5,943 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,559 163,973,515 Rls. 5,754 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 2,339 163,761,664 Rls. 5,746 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 620 132,925,148 Rls. 4,664 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,658 68,259,797 Rls. 2,368 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 170 50,959,530 Rls. 1,701 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 470 45,683,159 Rls. 1,603 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران كرواسي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 31 9,303,796 Rls. 326 $
مجموع کل
17,303,471,313 ريال
مجموع کل
587,066 دلار
[1]