آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 125,183 86,152,580,411 Rls. 2,904,472 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 51,600 34,141,776,939 Rls. 1,141,371 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 20,550 20,996,981,773 Rls. 715,854 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 28,650 20,430,950,341 Rls. 687,551 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 7,543 17,440,916,206 Rls. 598,383 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 17,420 16,387,560,483 Rls. 558,276 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 26,150 15,995,900,326 Rls. 534,744 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 15,840 13,705,414,302 Rls. 462,451 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 59,000 12,523,155,077 Rls. 426,787 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 46,600 12,371,139,125 Rls. 415,471 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 23,060 11,217,986,072 Rls. 380,952 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 19,080 11,007,275,244 Rls. 369,169 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 13,500 8,095,795,940 Rls. 270,706 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 13,176 6,845,074,557 Rls. 238,139 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 6,520 6,104,980,843 Rls. 203,874 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,410 6,077,697,931 Rls. 202,789 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,000 5,368,132,268 Rls. 179,932 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 12,960 5,049,828,320 Rls. 179,390 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5,500 4,789,360,756 Rls. 167,672 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 15,840 4,662,580,389 Rls. 156,480 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 9,673 4,467,811,271 Rls. 154,725 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,000 3,676,044,000 Rls. 122,678 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 14,630 3,443,467,276 Rls. 121,780 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 50,000 3,342,228,535 Rls. 114,066 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 9,500 3,282,483,838 Rls. 109,063 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 21,000 3,115,742,330 Rls. 106,416 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,750 2,840,626,425 Rls. 97,189 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 4,925 2,501,800,000 Rls. 84,125 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,750 2,443,348,353 Rls. 83,242 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29054420 پودرسوربيتول 40,000 2,170,039,400 Rls. 75,126 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 2,100 1,878,605,379 Rls. 64,497 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,000 1,756,015,244 Rls. 62,144 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 6,250 1,680,017,142 Rls. 58,106 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 10,500 1,642,540,122 Rls. 54,948 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 4,180 812,799,746 Rls. 27,120 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 130 657,724,788 Rls. 22,297 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 332 642,404,870 Rls. 22,530 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069080 کمكمل غذايي، 1,000 602,564,100 Rls. 20,011 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 500 551,038,000 Rls. 18,271 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,000 540,131,378 Rls. 18,476 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 1,000 257,112,900 Rls. 8,519 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,660 125,839,926 Rls. 4,181 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 1,500 98,643,864 Rls. 3,528 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 150 21,915,100 Rls. 779 $
مجموع کل
361,916,031,290 ريال
مجموع کل
12,248,280 دلار
[1]