آمار کل " واردات از" کشور (موناكو) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران موناكو 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 2,500 16,254,286,999 Rls. 546,070 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران موناكو 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 13,950 5,467,479,909 Rls. 190,459 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران موناكو 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 500 3,730,147,200 Rls. 123,580 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران موناكو 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 200 1,256,081,170 Rls. 43,388 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران موناكو 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 3,600 1,178,464,343 Rls. 39,519 $
مجموع کل
27,886,459,621 ريال
مجموع کل
943,017 دلار
[1]