آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 20,931 86,495,904,062 Rls. 2,904,593 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 60,000 53,295,388,822 Rls. 1,812,849 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 348,955 47,217,697,188 Rls. 1,616,531 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,536 22,674,260,868 Rls. 792,529 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 64,000 21,678,975,128 Rls. 757,767 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 287,462 18,831,578,130 Rls. 642,833 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,920 18,310,931,200 Rls. 606,644 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 773,739 18,175,544,870 Rls. 619,385 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 202,800 17,916,099,049 Rls. 605,382 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 12,000 17,502,660,000 Rls. 589,282 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 301,000 17,085,461,830 Rls. 592,549 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,630 15,963,949,400 Rls. 562,770 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 79,600 13,680,999,996 Rls. 469,702 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 234,000 11,310,684,640 Rls. 387,662 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 341,000 10,801,201,628 Rls. 369,536 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 64,000 10,676,321,290 Rls. 361,521 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29224910 ديكلوفناك سديم 25,000 10,156,526,954 Rls. 338,853 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 137,666 10,081,440,518 Rls. 342,394 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 43,335 8,249,514,778 Rls. 274,107 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 8,000 6,883,300,002 Rls. 229,819 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 105,000 6,272,722,607 Rls. 212,262 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 8,051 5,816,016,998 Rls. 199,161 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 4,550 5,526,601,921 Rls. 185,837 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,381 5,245,120,000 Rls. 173,777 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 16,500 4,845,489,790 Rls. 161,705 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 20,000 4,172,650,000 Rls. 139,998 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,765 3,989,191,041 Rls. 136,958 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 22,155 3,969,756,729 Rls. 131,628 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 72,000 3,767,400,000 Rls. 125,096 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 18,000 3,521,700,000 Rls. 116,938 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 18,665 3,476,292,720 Rls. 115,445 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,200 3,369,924,510 Rls. 114,590 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 46,800 3,336,056,653 Rls. 112,865 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 40,000 3,198,624,720 Rls. 110,948 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 9,000 3,161,461,313 Rls. 106,220 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 46,200 2,939,960,653 Rls. 103,160 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 14,657 2,808,041,524 Rls. 94,640 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 12,765 2,777,563,174 Rls. 92,097 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 34,000 2,714,710,500 Rls. 91,926 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 33,600 2,569,889,072 Rls. 88,432 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 104,000 2,556,840,000 Rls. 84,658 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 20,000 2,462,953,320 Rls. 84,247 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 10,524 2,418,542,850 Rls. 84,528 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 20,000 2,391,456,893 Rls. 83,914 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29362910 نيكوتيناميد 12,000 2,379,028,674 Rls. 83,478 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4,730 2,275,079,504 Rls. 80,377 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 8,846 2,236,628,720 Rls. 75,612 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,455 2,196,976,750 Rls. 73,340 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 23,140 2,151,397,305 Rls. 75,490 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 63,000 2,103,731,000 Rls. 71,322 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,311 2,058,003,450 Rls. 68,381 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 63,607 2,019,154,497 Rls. 67,554 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 100,000 2,017,319,910 Rls. 69,854 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,280 1,991,059,715 Rls. 68,254 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,227 1,897,341,984 Rls. 65,401 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29181600 اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن 6,000 1,861,246,951 Rls. 62,948 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29054500 گليسرول 60,000 1,855,590,506 Rls. 63,707 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 28421090 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 72,045 1,825,287,033 Rls. 64,428 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 16,432 1,753,000,000 Rls. 61,933 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,365 1,730,972,287 Rls. 59,700 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 7,672 1,708,052,669 Rls. 60,206 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 24,989 1,696,715,730 Rls. 57,393 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 11,000 1,688,385,600 Rls. 56,100 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 4,845 1,684,951,042 Rls. 58,936 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,455 1,529,785,390 Rls. 51,068 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 10,368 1,459,927,679 Rls. 50,323 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,633 1,420,868,592 Rls. 48,988 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 56,000 1,379,677,960 Rls. 48,007 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 8,028 1,372,631,744 Rls. 45,475 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 108,000 1,347,680,000 Rls. 47,105 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 21,500 1,313,808,319 Rls. 44,773 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 30,624 1,175,263,411 Rls. 39,030 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,670 1,162,394,805 Rls. 38,785 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 49,554 1,128,832,656 Rls. 37,661 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 2,400 1,101,763,358 Rls. 36,938 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2,500 1,091,131,640 Rls. 38,461 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 22,125 1,079,647,687 Rls. 35,748 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 34021210 بنزالكونيوم كلرايد داراي گريدداروئي 5,000 1,070,745,724 Rls. 36,219 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 5,123 1,067,057,010 Rls. 36,980 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 12,114 1,041,944,823 Rls. 35,036 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 16,000 980,275,363 Rls. 32,796 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 4,500 978,899,750 Rls. 33,252 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 101,376 805,171,200 Rls. 26,678 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 4,430 804,293,960 Rls. 27,724 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 3,000 795,578,114 Rls. 26,907 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 17,955 790,245,520 Rls. 27,966 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,000 740,330,000 Rls. 25,877 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30045010 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 4,009 717,386,280 Rls. 23,769 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 5,200 682,918,020 Rls. 23,703 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 1,951 616,658,360 Rls. 21,906 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 602,252,266 Rls. 20,372 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 585,695,700 Rls. 20,551 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84821000 بلبرينگ. 6,324 548,900,550 Rls. 18,315 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 40,000 538,104,440 Rls. 18,967 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 9,936 509,106,705 Rls. 17,298 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,800 479,636,451 Rls. 16,293 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 5 463,923,125 Rls. 15,489 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 18,000 398,664,000 Rls. 13,242 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29214300 تولوئيدينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 1,000 346,524,804 Rls. 11,568 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,161 338,877,689 Rls. 11,461 $
مجموع کل
595,893,933,764 ريال
مجموع کل
20,276,882 دلار