آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 644,561 86,399,287,522 Rls. 2,894,461 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 18,332 2,528,397,912 Rls. 83,922 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,221 614,879,611 Rls. 21,629 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,000 457,000,000 Rls. 16,173 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,100 437,371,600 Rls. 15,385 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 236 279,209,038 Rls. 9,638 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 42034000 منضمات لباس ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده; که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 155,871,363 Rls. 5,163 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 221 102,398,463 Rls. 3,447 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 100 49,274,976 Rls. 1,632 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 25 3,925,090 Rls. 130 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 95063290 ساير توپ ها براي چوگان 20 2,415,440 Rls. 80 $
مجموع کل
91,030,031,015 ريال
مجموع کل
3,051,658 دلار
[1]