آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 6,700 11,763,592,472 Rls. 400,667 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 125,143 8,961,822,294 Rls. 300,427 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 26,000 5,747,113,102 Rls. 208,010 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 900 5,455,608,772 Rls. 187,025 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 17,051 4,506,285,934 Rls. 149,678 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 58,879 3,954,415,580 Rls. 130,915 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 14,312 2,795,554,866 Rls. 92,697 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 16,300 1,828,229,658 Rls. 61,031 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 68 1,554,209,968 Rls. 53,163 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 18,203 1,381,393,035 Rls. 45,900 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 71070000 فلزا ت معمولي داراي روکش ياپوشش ا زنقره, کارنشده يانيم ساخته. 300 1,349,531,528 Rls. 45,056 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,999 1,024,409,500 Rls. 33,922 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 356 729,033,532 Rls. 25,644 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,500 412,361,300 Rls. 13,766 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 3,785 347,673,600 Rls. 11,520 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 01069090 ساير حيوا نات زنده غيرمذکور در جاي ديگر به جز براي تحقيقات (پزشكي ،آزمايشگاهي وسرم سازي ) 1,500 318,330,000 Rls. 10,577 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 1,252 271,347,588 Rls. 9,016 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 47 171,512,640 Rls. 5,682 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 956 160,874,745 Rls. 5,369 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 46 99,066,240 Rls. 3,282 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 747 55,705,698 Rls. 1,845 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 240 42,242,260 Rls. 1,410 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 520 38,639,878 Rls. 1,327 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 45 36,760,440 Rls. 1,227 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 185 29,437,745 Rls. 977 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 13 9,282,014 Rls. 307 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 20 2,579,680 Rls. 86 $
مجموع کل
53,047,014,069 ريال
مجموع کل
1,800,525 دلار
[1]