آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 9,577 23,468,871,104 Rls. 777,526 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 24,200 6,171,387,200 Rls. 205,919 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,120 4,397,833,440 Rls. 145,614 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,100 3,649,040,112 Rls. 122,702 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,442 3,281,757,995 Rls. 109,549 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,221 3,117,039,057 Rls. 104,915 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 1,140 2,002,757,332 Rls. 71,146 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 938 1,777,246,399 Rls. 59,287 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 907 1,687,548,620 Rls. 56,295 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 1,100 1,353,671,000 Rls. 45,518 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 13,000 1,117,018,305 Rls. 39,195 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 360 1,039,219,066 Rls. 34,458 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 12,000 1,016,115,301 Rls. 36,096 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 400 917,951,284 Rls. 30,867 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 440 817,934,436 Rls. 27,285 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 130 728,576,100 Rls. 24,140 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,976 636,338,387 Rls. 21,981 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 887 608,770,837 Rls. 21,626 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 315 587,663,113 Rls. 19,604 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 28 532,384,026 Rls. 17,760 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 214 464,575,760 Rls. 15,404 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 462,974,196 Rls. 15,568 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 195 362,721,700 Rls. 12,100 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 2,777 359,642,746 Rls. 12,423 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 201 222,947,178 Rls. 7,504 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 88 164,768,581 Rls. 5,497 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 300 144,681,645 Rls. 5,140 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 65 121,866,098 Rls. 4,065 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 195 100,362,996 Rls. 3,348 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 358 82,305,867 Rls. 2,748 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 84 19,766,566 Rls. 660 $
مجموع کل
61,415,736,447 ريال
مجموع کل
2,055,940 دلار
[1]