آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 676,479 61,041,768,449 Rls. 2,028,404 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 439,682 20,297,350,080 Rls. 673,514 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 200,100 11,478,093,355 Rls. 380,312 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 135,306 9,166,418,606 Rls. 304,137 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 175,224 9,035,075,480 Rls. 301,662 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 75,357 8,906,485,066 Rls. 306,496 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 143,518 8,002,443,365 Rls. 265,554 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 112,196 6,167,759,605 Rls. 204,713 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 229,800 6,014,161,200 Rls. 199,264 $
10 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 101,001 5,600,393,959 Rls. 186,961 $
11 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 40,370 4,841,216,185 Rls. 161,226 $
12 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 23,980 4,618,729,152 Rls. 153,281 $
13 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 86,172 4,573,349,803 Rls. 151,541 $
14 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 66,615 4,555,663,978 Rls. 150,999 $
15 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 51,246 4,160,344,340 Rls. 138,374 $
16 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 16,943 2,297,323,469 Rls. 76,282 $
17 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 6,830 2,040,846,680 Rls. 67,929 $
18 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 31,071 1,943,747,211 Rls. 64,626 $
19 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,870 1,834,697,470 Rls. 61,244 $
20 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 6,487 1,496,938,758 Rls. 49,602 $
21 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,970 1,433,925,248 Rls. 47,853 $
22 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,510 1,120,840,584 Rls. 38,867 $
23 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 17,190 1,080,120,728 Rls. 36,137 $
24 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85164000 ا توي برقي 4,729 1,006,416,724 Rls. 33,348 $
25 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 6,000 740,626,912 Rls. 24,723 $
26 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 7,300 666,025,617 Rls. 22,107 $
27 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,458 436,548,384 Rls. 14,573 $
28 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 5,163 431,062,851 Rls. 14,347 $
29 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61061000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 79 349,239,452 Rls. 11,658 $
30 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 4,000 334,383,320 Rls. 11,080 $
31 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 7,700 295,336,908 Rls. 9,785 $
32 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 740 279,608,976 Rls. 9,265 $
33 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 340 274,274,839 Rls. 9,149 $
34 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,392 269,207,653 Rls. 8,919 $
35 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,115 258,722,155 Rls. 8,937 $
36 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 357 252,176,172 Rls. 8,422 $
37 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 2,800 250,417,200 Rls. 8,298 $
38 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 3,354 244,077,288 Rls. 8,081 $
39 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 3,337 222,549,356 Rls. 7,429 $
40 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 52091900 پارچه تاروپودف, ا زپنبه, سفيدنشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 1,036 217,741,485 Rls. 7,215 $
41 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي (مخمل كبريتي) 1,312 207,631,520 Rls. 6,880 $
42 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 1,036 187,172,728 Rls. 6,213 $
43 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5,710 157,844,940 Rls. 5,230 $
44 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,968 138,082,950 Rls. 4,587 $
45 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 200 117,758,165 Rls. 3,900 $
46 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 118 98,596,447 Rls. 3,291 $
47 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 1,000 94,158,320 Rls. 3,142 $
48 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15 90,192,877 Rls. 3,051 $
49 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 79,380,864 Rls. 2,637 $
50 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,620 67,982,112 Rls. 2,253 $
51 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 247 61,212,468 Rls. 2,028 $
52 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 10 31,912,133 Rls. 1,065 $
53 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 41 27,685,281 Rls. 924 $
54 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 236 24,887,616 Rls. 825 $
55 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 800 23,624,250 Rls. 835 $
56 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 232 20,574,298 Rls. 688 $
57 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 124 19,417,226 Rls. 643 $
58 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 87 12,962,812 Rls. 438 $
59 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 507 11,998,238 Rls. 398 $
60 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 50 11,561,813 Rls. 384 $
61 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 480 8,928,810 Rls. 296 $
62 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1 6,411,482 Rls. 217 $
مجموع کل
189,736,085,412 ريال
مجموع کل
6,316,239 دلار
[1]