آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,458,000 575,379,261,737 Rls. 19,891,530 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,105,656 136,288,170,145 Rls. 4,573,522 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 778,347 102,000,095,871 Rls. 3,387,874 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 25,500 7,983,913,759 Rls. 274,107 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 1,500 132,465,591 Rls. 4,548 $
مجموع کل
821,783,907,103 ريال
مجموع کل
28,131,581 دلار
[1]