آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,258,429 49,964,319,419 Rls. 1,668,223 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 926,484 25,168,493,750 Rls. 833,836 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 91,172 12,164,415,348 Rls. 403,059 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 45,600 9,205,632,000 Rls. 307,090 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 198,773 8,432,534,852 Rls. 281,413 $
6 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 33,390 4,547,436,668 Rls. 151,346 $
7 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 34,883 4,231,220,693 Rls. 141,276 $
8 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,728 4,229,193,667 Rls. 140,118 $
9 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 24,500 2,535,588,000 Rls. 84,250 $
10 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 26,594 2,467,857,660 Rls. 82,380 $
11 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 4,500 2,022,975,000 Rls. 67,500 $
12 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 12,071 1,796,824,296 Rls. 59,940 $
13 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 812,376,700 Rls. 27,100 $
14 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 3,174 626,329,600 Rls. 20,800 $
15 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,864 305,016,570 Rls. 10,114 $
16 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 2,950 300,074,880 Rls. 9,960 $
17 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 90041000 عينک آفتابي 1,145 296,844,404 Rls. 10,111 $
18 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 3,017 271,167,960 Rls. 9,051 $
19 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,419 218,638,896 Rls. 7,257 $
20 12 1394 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 90039000 ا جزا ءوقطعات دوره و قاب برا ي عينک, برا ي محافظ چشم يا همانند 469 129,090,886 Rls. 4,397 $
مجموع کل
129,726,031,250 ريال
مجموع کل
4,319,220 دلار
[1]