آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 272,209 14,950,264,839 Rls. 503,900 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 139,120 14,212,322,211 Rls. 472,092 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 90221410 دستگاه ماموگرا ف 848 6,348,355,600 Rls. 210,322 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 96,149 6,162,363,770 Rls. 209,861 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 49,627 6,044,389,240 Rls. 201,176 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 85,799 4,908,838,670 Rls. 163,284 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,897 4,153,423,000 Rls. 137,932 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,116 3,770,754,159 Rls. 125,726 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 49,204 2,948,795,720 Rls. 98,408 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 17,430 1,848,672,065 Rls. 61,325 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 18,310 1,827,741,065 Rls. 61,015 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 2,000 1,644,755,500 Rls. 54,500 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 13,118 1,612,502,096 Rls. 56,361 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 1,510,236,000 Rls. 50,400 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,475 1,365,640,136 Rls. 45,346 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 35,890 995,670,960 Rls. 33,240 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,700 908,387,900 Rls. 30,100 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 6,363 766,597,400 Rls. 25,400 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 6,200 756,299,816 Rls. 26,069 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 3,423 713,830,766 Rls. 25,161 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,326 518,601,786 Rls. 17,438 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 4,402 331,393,583 Rls. 11,063 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37029790 ساير فيلم هاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي با پهنايي بيش از 35 ميليمتر وطول بيشتر از 30 متر 663 293,080,976 Rls. 9,710 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 2,518 187,478,330 Rls. 6,304 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 509 157,536,076 Rls. 5,387 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,395 108,744,394 Rls. 3,791 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 107,595,802 Rls. 3,618 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 37040000 صفحه، فيلم، كاغذ، مقوا و مواد نسجي عكاسي، عكسبرداري شده ولي ظاهر نشده. 1,828 102,507,526 Rls. 3,421 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 893 89,054,055 Rls. 3,146 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,006 66,354,364 Rls. 2,298 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 100 53,588,737 Rls. 1,802 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 463 27,288,867 Rls. 960 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 387 22,568,924 Rls. 796 $
مجموع کل
79,515,634,333 ريال
مجموع کل
2,661,352 دلار
[1]