آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,999,662 484,853,490,657 Rls. 16,712,747 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار آلمان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 22,000 630,845,600 Rls. 20,900 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار آلمان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,300 383,821,000 Rls. 12,812 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,220 184,122,400 Rls. 6,098 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,500 123,750,300 Rls. 4,100 $
6 12 1394 منطقه آزادچابهار آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5 3,018,400 Rls. 100 $
مجموع کل
486,179,048,357 ريال
مجموع کل
16,756,757 دلار
[1]