آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار اندونزي 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,080,234 56,657,535,879 Rls. 1,884,876 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12,149 7,582,201,906 Rls. 261,986 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 25,419 6,453,513,500 Rls. 219,621 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 23,419 1,711,043,467 Rls. 57,535 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,330 1,387,314,000 Rls. 46,000 $
مجموع کل
73,791,608,752 ريال
مجموع کل
2,470,019 دلار
[1]