آمار کل " واردات از" کشور (منطقه آزاد چابهار) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 28,556,219 618,233,249,898 Rls. 20,785,340 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,487,000 44,729,673,726 Rls. 1,493,179 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 203,822 25,735,983,118 Rls. 859,749 $
4 12 1394 چابهار منطقه آزاد چابهار 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 365,536 21,439,783,008 Rls. 710,091 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 190,880 18,215,382,470 Rls. 608,704 $
6 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 116,360 14,540,988,290 Rls. 506,168 $
7 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 68,046 9,788,070,624 Rls. 329,132 $
8 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 10064000 خرده برنج 674,117 9,412,809,446 Rls. 318,834 $
9 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 53,578 6,881,633,591 Rls. 231,401 $
10 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 30,654 6,224,643,227 Rls. 206,162 $
11 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 28,004 4,386,182,195 Rls. 145,228 $
12 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 17,548 2,876,789,040 Rls. 95,280 $
13 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 15,941 2,857,448,564 Rls. 95,599 $
14 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 27,320 2,736,040,656 Rls. 95,238 $
15 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 15,231 1,790,074,570 Rls. 59,759 $
16 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 21,484 1,112,427,497 Rls. 37,574 $
17 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 17,154 688,303,114 Rls. 23,476 $
18 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 7,017 563,381,699 Rls. 18,849 $
19 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 400 384,763,413 Rls. 12,844 $
20 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 3,250 383,042,041 Rls. 12,786 $
21 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,278 206,277,456 Rls. 6,834 $
22 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 178,543,624 Rls. 6,004 $
23 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 450 143,221,650 Rls. 4,781 $
24 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,100 100,459,239 Rls. 3,354 $
25 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 178 26,390,816 Rls. 932 $
26 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 250 22,317,953 Rls. 750 $
27 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 75 7,610,548 Rls. 254 $
مجموع کل
793,665,491,473 ريال
مجموع کل
26,668,302 دلار
[1]