آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 35,582 28,572,533,273 Rls. 960,700 $
2 12 1394 کيش آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 6,393 8,516,731,514 Rls. 284,252 $
3 12 1394 کيش آلمان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 789 7,402,135,880 Rls. 245,161 $
4 12 1394 کيش آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 5,319 2,203,165,367 Rls. 73,495 $
5 12 1394 کيش آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,856 894,920,520 Rls. 29,640 $
6 12 1394 کيش آلمان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 5,370 808,104,097 Rls. 27,024 $
7 12 1394 کيش آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,700 749,931,202 Rls. 26,540 $
8 12 1394 کيش آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 1,294 664,535,555 Rls. 22,255 $
9 12 1394 کيش آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 6 215,339,375 Rls. 7,745 $
10 12 1394 کيش آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,651 199,442,452 Rls. 7,046 $
11 12 1394 کيش آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6 146,686,631 Rls. 5,276 $
12 12 1394 کيش آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 560 54,100,083 Rls. 1,793 $
مجموع کل
50,427,625,948 ريال
مجموع کل
1,690,927 دلار
[1]