آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 18,338 9,997,065,736 Rls. 331,809 $
2 12 1394 کيش تايوان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 6,057 3,482,371,733 Rls. 120,289 $
3 12 1394 کيش تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,610 2,835,521,704 Rls. 94,353 $
4 12 1394 کيش تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 2,121 881,130,498 Rls. 31,059 $
مجموع کل
17,196,089,670 ريال
مجموع کل
577,510 دلار
[1]