آمار کل " واردات از" کشور (منطقه آزاد كيش) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,276,888 315,415,429,911 Rls. 10,648,461 $
2 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 435,957 20,611,551,385 Rls. 692,045 $
3 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 33,129 19,845,393,910 Rls. 676,377 $
4 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 229,744 19,826,276,602 Rls. 679,221 $
5 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 187,603 14,136,277,716 Rls. 476,958 $
6 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 21069080 کمكمل غذايي، 15,713 13,777,688,676 Rls. 461,009 $
7 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 210,988 7,580,393,117 Rls. 275,071 $
8 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 114,516 7,210,017,289 Rls. 243,430 $
9 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 567,151 6,922,412,081 Rls. 231,048 $
10 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 10,088 6,516,907,571 Rls. 217,923 $
11 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 7,926 5,268,403,675 Rls. 186,130 $
12 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 8,546 4,896,678,782 Rls. 162,488 $
13 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84138120 تلمبه هاي تزريقي 10,000 4,577,585,516 Rls. 160,479 $
14 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 9,000 4,437,048,000 Rls. 147,000 $
15 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,075 3,200,989,631 Rls. 107,971 $
16 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 22,429 3,059,088,032 Rls. 101,348 $
17 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 87,620 2,560,521,263 Rls. 85,610 $
18 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,780 2,463,600,000 Rls. 81,687 $
19 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 9,070 2,430,921,312 Rls. 81,150 $
20 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,506 2,430,369,868 Rls. 83,685 $
21 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,952 2,381,221,559 Rls. 81,220 $
22 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33051000 شامپوها 28,744 2,346,529,727 Rls. 80,206 $
23 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 8,554 1,952,350,530 Rls. 68,159 $
24 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 11,143 1,828,545,610 Rls. 60,590 $
25 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 81092000 زيرکونيم بصورت کارنشده ،پودر 907 1,604,968,049 Rls. 53,579 $
26 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 31,949 1,406,305,713 Rls. 47,288 $
27 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 180,000 1,294,488,000 Rls. 43,200 $
28 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 832 1,268,874,992 Rls. 42,038 $
29 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 982 1,216,554,935 Rls. 40,401 $
30 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 6,506 1,211,428,772 Rls. 40,978 $
31 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,754 1,201,987,136 Rls. 41,056 $
32 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 9,845 1,114,544,457 Rls. 39,369 $
33 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 961,302,602 Rls. 33,600 $
34 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 7,620 938,564,134 Rls. 31,432 $
35 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,000 919,514,701 Rls. 32,541 $
36 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,344 864,465,875 Rls. 29,241 $
37 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 7,570 846,848,016 Rls. 29,467 $
38 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,200 841,104,601 Rls. 28,140 $
39 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85044060 ا نوا ع UPS 6,694 833,507,229 Rls. 27,824 $
40 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 12,741 808,679,119 Rls. 27,090 $
41 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 29,723 732,891,154 Rls. 26,586 $
42 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,829 729,494,200 Rls. 26,327 $
43 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 74,339 726,295,700 Rls. 25,035 $
44 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,250 724,521,868 Rls. 26,291 $
45 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 5,650 724,252,646 Rls. 24,621 $
46 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 3,740 541,053,812 Rls. 18,065 $
47 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 13,200 527,843,028 Rls. 18,055 $
48 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 8,240 434,159,779 Rls. 14,764 $
49 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 700 419,847,193 Rls. 14,472 $
50 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,222 366,986,585 Rls. 12,729 $
51 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 2,563 322,780,739 Rls. 10,798 $
52 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,488 314,963,871 Rls. 10,555 $
53 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 179 294,137,070 Rls. 9,950 $
54 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,016 294,016,470 Rls. 9,735 $
55 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,927 246,979,878 Rls. 8,913 $
56 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,900 240,953,374 Rls. 8,744 $
57 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 14,625 220,765,776 Rls. 7,314 $
58 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 276 207,479,239 Rls. 6,882 $
59 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 62053000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 250 202,087,938 Rls. 7,064 $
60 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 413 199,876,948 Rls. 6,857 $
61 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 443 198,783,505 Rls. 6,729 $
62 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 2,840 162,482,122 Rls. 5,475 $
63 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 522 150,376,744 Rls. 5,427 $
64 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 657 145,991,728 Rls. 4,884 $
65 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 3,678 134,089,281 Rls. 4,453 $
66 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 1,740 127,149,557 Rls. 4,383 $
67 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 1,622 104,909,805 Rls. 3,502 $
68 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,775 101,685,863 Rls. 3,419 $
69 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,168 99,485,674 Rls. 3,352 $
70 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 538 91,036,439 Rls. 3,126 $
71 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 276 78,740,294 Rls. 2,669 $
72 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 230 77,455,351 Rls. 2,736 $
73 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 4,723 70,614,547 Rls. 2,365 $
74 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,597 68,669,604 Rls. 2,300 $
75 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 275 66,020,461 Rls. 2,211 $
76 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 951 54,681,334 Rls. 1,830 $
77 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 246 54,449,031 Rls. 1,842 $
78 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 155 45,265,201 Rls. 1,602 $
79 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 650 37,276,524 Rls. 1,236 $
80 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85086000 ساير جارومكنده 521 36,201,810 Rls. 1,307 $
81 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 268 31,591,757 Rls. 1,050 $
82 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 300 19,725,879 Rls. 663 $
83 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 360 18,365,692 Rls. 615 $
84 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 88 18,037,158 Rls. 602 $
85 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 108 15,212,232 Rls. 504 $
86 12 1394 کيش منطقه آزاد كيش 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 250 14,943,848 Rls. 503 $
مجموع کل
503,503,968,806 ريال
مجموع کل
17,039,052 دلار
[1]