آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,000 2,929,337,500 Rls. 97,053 $
2 12 1394 گناوه هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,100 2,797,899,400 Rls. 92,698 $
3 12 1394 گناوه هند 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 12,923 1,590,724,855 Rls. 52,873 $
4 12 1394 گناوه هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 9,996 811,823,480 Rls. 27,548 $
5 12 1394 گناوه هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 12,920 785,760,859 Rls. 26,231 $
6 12 1394 گناوه هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,459 686,829,543 Rls. 23,188 $
7 12 1394 گناوه هند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 8,262 633,549,871 Rls. 22,231 $
8 12 1394 گناوه هند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 3,855 566,121,957 Rls. 19,110 $
9 12 1394 گناوه هند 87088039 ----ساير قطعات كمك فنرها براي وسايل نقليه غير از سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,802 497,448,321 Rls. 16,824 $
10 12 1394 گناوه هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 3,861 413,253,728 Rls. 13,799 $
11 12 1394 گناوه هند 84138120 تلمبه هاي تزريقي 9,512 406,296,000 Rls. 13,500 $
12 12 1394 گناوه هند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 3,267 379,070,376 Rls. 12,859 $
13 12 1394 گناوه هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,274 295,532,880 Rls. 10,065 $
14 12 1394 گناوه هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 2,394 275,415,300 Rls. 9,153 $
15 12 1394 گناوه هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,062 263,876,660 Rls. 8,924 $
16 12 1394 گناوه هند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,197 240,372,247 Rls. 8,128 $
17 12 1394 گناوه هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 1,702 185,851,319 Rls. 6,165 $
18 12 1394 گناوه هند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 1,905 178,434,503 Rls. 6,097 $
19 12 1394 گناوه هند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,037 171,952,327 Rls. 5,777 $
20 12 1394 گناوه هند 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 2,579 168,300,176 Rls. 5,576 $
21 12 1394 گناوه هند 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 3,212 135,432,000 Rls. 4,500 $
22 12 1394 گناوه هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 790 123,596,990 Rls. 4,181 $
23 12 1394 گناوه هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 563 107,808,189 Rls. 3,577 $
24 12 1394 گناوه هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,164 101,271,685 Rls. 3,415 $
25 12 1394 گناوه هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 971 97,204,662 Rls. 3,262 $
26 12 1394 گناوه هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 923 90,985,009 Rls. 3,062 $
27 12 1394 گناوه هند 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 768 89,132,520 Rls. 3,015 $
28 12 1394 گناوه هند 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 979 83,529,623 Rls. 2,806 $
29 12 1394 گناوه هند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 894 80,802,743 Rls. 2,732 $
30 12 1394 گناوه هند 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 881 74,616,475 Rls. 2,524 $
31 12 1394 گناوه هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 85 66,456,360 Rls. 2,202 $
32 12 1394 گناوه هند 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 542 66,353,640 Rls. 2,201 $
33 12 1394 گناوه هند 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 800 63,581,197 Rls. 2,151 $
34 12 1394 گناوه هند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 657 57,401,342 Rls. 1,942 $
35 12 1394 گناوه هند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 550 57,040,200 Rls. 1,890 $
36 12 1394 گناوه هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 563 49,568,242 Rls. 1,663 $
37 12 1394 گناوه هند 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 533 47,757,205 Rls. 1,615 $
38 12 1394 گناوه هند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 471 41,836,153 Rls. 1,390 $
39 12 1394 گناوه هند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 459 37,890,162 Rls. 1,260 $
40 12 1394 گناوه هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 403 36,337,602 Rls. 1,222 $
41 12 1394 گناوه هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 440 35,224,728 Rls. 1,167 $
42 12 1394 گناوه هند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 380 32,957,910 Rls. 1,092 $
43 12 1394 گناوه هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 364 31,759,237 Rls. 1,059 $
44 12 1394 گناوه هند 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 348 29,116,623 Rls. 985 $
45 12 1394 گناوه هند 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 354 28,291,463 Rls. 937 $
46 12 1394 گناوه هند 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 307 25,912,214 Rls. 876 $
47 12 1394 گناوه هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 266 25,897,872 Rls. 858 $
48 12 1394 گناوه هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 25 22,197,024 Rls. 736 $
49 12 1394 گناوه هند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 196 19,677,969 Rls. 654 $
50 12 1394 گناوه هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 124 17,866,560 Rls. 592 $
51 12 1394 گناوه هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 192 15,090,000 Rls. 500 $
52 12 1394 گناوه هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 125 12,724,974 Rls. 429 $
53 12 1394 گناوه هند 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 110 9,863,999 Rls. 334 $
54 12 1394 گناوه هند 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 95 8,903,100 Rls. 295 $
55 12 1394 گناوه هند 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 60 5,943,644 Rls. 201 $
56 12 1394 گناوه هند 85044020 شارژر باطري 132 5,576,785 Rls. 189 $
57 12 1394 گناوه هند 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 41 4,457,099 Rls. 157 $
58 12 1394 گناوه هند 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 54 4,009,934 Rls. 134 $
59 12 1394 گناوه هند 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 50 4,002,398 Rls. 133 $
60 12 1394 گناوه هند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 29 3,785,678 Rls. 133 $
61 12 1394 گناوه هند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 45 3,093,860 Rls. 103 $
62 12 1394 گناوه هند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 34 3,030,506 Rls. 103 $
63 12 1394 گناوه هند 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 40 3,009,600 Rls. 100 $
64 12 1394 گناوه هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 25 2,844,325 Rls. 100 $
65 12 1394 گناوه هند 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 18 1,648,953 Rls. 56 $
66 12 1394 گناوه هند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 14 1,233,001 Rls. 42 $
67 12 1394 گناوه هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 13 1,188,434 Rls. 40 $
68 12 1394 گناوه هند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10 857,135 Rls. 30 $
69 12 1394 گناوه هند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 7 586,789 Rls. 20 $
70 12 1394 گناوه هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 1 89,133 Rls. 3 $
مجموع کل
16,147,294,246 ريال
مجموع کل
540,463 دلار
[1]