آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 310,820 43,199,231,240 Rls. 1,330,761 $
2 8 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 296,294 40,785,430,193 Rls. 1,171,918 $
3 6 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 386,096 36,135,282,492 Rls. 1,095,434 $
4 8 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 310,498 35,681,515,479 Rls. 1,039,425 $
5 3 1396 اروميه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 721,110 34,309,385,000 Rls. 1,057,300 $
6 5 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 243,517 32,842,235,286 Rls. 1,004,951 $
7 5 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 333,508 32,674,555,439 Rls. 998,641 $
8 11 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 225,444 31,807,983,361 Rls. 869,525 $
9 2 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 421,326 30,130,101,425 Rls. 928,815 $
10 12 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 193,875 28,327,871,805 Rls. 766,895 $
11 10 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 312,955 28,124,572,449 Rls. 785,754 $
12 7 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 198,342 27,683,790,777 Rls. 817,006 $
13 3 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 200,301 27,638,359,745 Rls. 851,866 $
14 10 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 198,700 27,547,819,690 Rls. 769,034 $
15 11 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 191,477 26,313,699,218 Rls. 720,500 $
16 1 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 162,109 24,581,568,194 Rls. 758,038 $
17 9 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 186,143 24,091,001,302 Rls. 683,869 $
18 7 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 284,968 22,601,726,752 Rls. 671,647 $
19 4 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 197,726 20,517,935,921 Rls. 631,296 $
20 2 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 152,932 19,964,292,593 Rls. 615,793 $
21 9 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 112,652 18,891,602,186 Rls. 537,784 $
22 6 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 130,419 18,504,529,201 Rls. 560,579 $
23 4 1396 اروميه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 426,485 18,308,671,350 Rls. 562,330 $
24 1 1396 اروميه ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,000 17,633,101,500 Rls. 543,928 $
25 3 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 204,057 16,774,656,504 Rls. 516,983 $
26 4 1396 اروميه ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 53,903 15,288,879,020 Rls. 471,036 $
27 2 1396 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 301,857 13,988,356,992 Rls. 431,226 $
28 11 1396 اروميه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 214,437 13,961,845,257 Rls. 383,346 $
29 6 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 168,480 13,589,082,688 Rls. 409,698 $
30 4 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 191,040 13,235,509,370 Rls. 407,012 $
31 8 1396 اروميه ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 100,000 12,839,100,000 Rls. 372,991 $
32 12 1396 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 93,305 11,725,657,784 Rls. 316,391 $
33 1 1396 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 83,490 11,496,664,376 Rls. 354,611 $
34 5 1396 اروميه ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 66,662 11,189,386,248 Rls. 342,116 $
35 11 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 384,200 10,911,993,400 Rls. 295,834 $
36 12 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 150,608 10,386,980,505 Rls. 279,053 $
37 6 1396 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 216,374 10,220,943,171 Rls. 309,105 $
38 10 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 158,439 10,135,097,218 Rls. 281,664 $
39 12 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 272,000 10,107,955,200 Rls. 270,158 $
40 9 1396 اروميه ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 41,453 9,823,994,827 Rls. 278,333 $
41 5 1396 اروميه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 199,640 9,811,500,000 Rls. 300,000 $
42 3 1396 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 195,301 9,052,814,688 Rls. 279,006 $
43 4 1396 اروميه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 135,495 8,976,049,584 Rls. 276,229 $
44 2 1396 اروميه ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,611 8,970,906,000 Rls. 276,462 $
45 9 1396 اروميه ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,960 8,867,257,500 Rls. 252,276 $
46 8 1396 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 173,600 8,588,874,528 Rls. 248,004 $
47 8 1396 اروميه ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 49,919 8,551,129,332 Rls. 252,263 $
48 8 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 96,000 8,538,006,480 Rls. 244,736 $
49 3 1396 اروميه ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 222,838 8,466,924,793 Rls. 260,930 $
50 10 1396 اروميه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 118,480 8,347,957,686 Rls. 231,528 $
51 5 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 317,520 8,024,650,780 Rls. 244,490 $
52 1 1396 اروميه ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 58,690 7,800,910,400 Rls. 240,650 $
53 3 1396 اروميه ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 46,408 7,741,380,508 Rls. 238,531 $
54 10 1396 اروميه ترکيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 143,520 7,609,014,670 Rls. 213,802 $
55 12 1396 اروميه ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 25,312 7,591,056,799 Rls. 204,710 $
56 12 1396 اروميه ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 100,000 7,494,316,770 Rls. 201,596 $
57 2 1396 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 63,000 7,447,948,200 Rls. 229,612 $
58 9 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 150,840 7,434,121,234 Rls. 211,684 $
59 3 1396 اروميه ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 144,110 7,297,619,170 Rls. 224,849 $
60 1 1396 اروميه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 47,290 7,242,454,825 Rls. 223,306 $
61 11 1396 اروميه ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 77,845 7,209,647,361 Rls. 197,951 $
62 2 1396 اروميه ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 40,709 7,182,404,335 Rls. 221,429 $
63 9 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 112,308 7,161,540,538 Rls. 203,278 $
64 7 1396 اروميه ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 62,386 6,996,348,210 Rls. 208,220 $
65 11 1396 اروميه ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 92,775 6,859,325,856 Rls. 185,628 $
66 8 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 102,510 6,777,539,424 Rls. 195,958 $
67 5 1396 اروميه ترکيه 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 19,800 6,562,036,000 Rls. 200,643 $
68 12 1396 اروميه ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 59,399 6,466,948,915 Rls. 180,440 $
69 8 1396 اروميه ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 27,110 6,458,941,440 Rls. 184,726 $
70 3 1396 اروميه ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 27,681 6,349,606,043 Rls. 195,668 $
71 6 1396 اروميه ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 105,545 6,343,633,336 Rls. 192,129 $
72 7 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 102,376 6,295,074,342 Rls. 186,114 $
73 1 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 248,352 6,202,009,190 Rls. 191,233 $
74 9 1396 اروميه ترکيه 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 14,903 6,184,844,966 Rls. 176,195 $
75 8 1396 اروميه ترکيه 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 32,311 6,181,690,294 Rls. 190,534 $
76 4 1396 اروميه ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 84,143 6,157,815,960 Rls. 189,318 $
77 4 1396 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 38,590 6,046,533,189 Rls. 186,182 $
78 8 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 219,600 5,958,802,080 Rls. 169,092 $
79 3 1396 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 58,059 5,902,859,131 Rls. 181,950 $
80 11 1396 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 81,230 5,861,555,236 Rls. 159,159 $
81 2 1396 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 63,245 5,828,105,688 Rls. 179,652 $
82 10 1396 اروميه ترکيه 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 25,900 5,825,106,000 Rls. 163,677 $
83 5 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 78,800 5,804,603,920 Rls. 177,228 $
84 4 1396 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 56,400 5,573,325,648 Rls. 171,600 $
85 9 1396 اروميه ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,800 5,504,489,550 Rls. 156,200 $
86 10 1396 اروميه ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 91,200 5,489,920,800 Rls. 154,259 $
87 8 1396 اروميه ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 35,758 5,205,235,802 Rls. 153,189 $
88 6 1396 اروميه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 74,974 5,159,061,055 Rls. 156,146 $
89 5 1396 اروميه ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 51,618 5,141,480,608 Rls. 157,333 $
90 9 1396 اروميه ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 31,182 5,049,237,055 Rls. 143,156 $
91 9 1396 اروميه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 38,190 4,979,870,311 Rls. 141,057 $
92 7 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 96,370 4,964,728,104 Rls. 146,817 $
93 3 1396 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 40,816 4,904,272,662 Rls. 151,179 $
94 1 1396 اروميه ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 38,574 4,791,625,152 Rls. 147,822 $
95 5 1396 اروميه ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 76,200 4,701,769,104 Rls. 143,909 $
96 9 1396 اروميه ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 28,576 4,688,606,260 Rls. 132,661 $
97 3 1396 اروميه ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,500 4,608,954,000 Rls. 142,604 $
98 10 1396 اروميه ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 49,142 4,587,127,853 Rls. 127,625 $
99 10 1396 اروميه ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 48,000 4,550,587,200 Rls. 127,558 $
100 11 1396 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 86,800 4,544,680,770 Rls. 125,236 $
مجموع کل
1,258,889,202,493 ريال
مجموع کل
37,142,065 دلار