آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 135,232 75,633,436,680 Rls. 2,332,323 $
2 6 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 260,064 41,756,848,270 Rls. 1,260,759 $
3 6 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 34,506 34,281,546,074 Rls. 1,034,743 $
4 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 133,639 33,431,704,699 Rls. 1,030,668 $
5 9 1396 اصفهان جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,110 31,633,872,738 Rls. 896,468 $
6 8 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 20,181 29,186,968,305 Rls. 854,378 $
7 1 1396 اصفهان جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 73,411 26,525,432,427 Rls. 818,282 $
8 11 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 74,872 22,931,482,773 Rls. 620,524 $
9 5 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 64,640 22,033,279,770 Rls. 673,698 $
10 7 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 82,853 21,828,728,193 Rls. 652,249 $
11 11 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 14,829 21,658,818,558 Rls. 590,014 $
12 6 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 70,808 16,443,756,440 Rls. 496,232 $
13 3 1396 اصفهان جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 36,925 16,184,203,540 Rls. 498,835 $
14 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 24,922 16,120,156,605 Rls. 496,981 $
15 10 1396 اصفهان جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,060 16,070,415,951 Rls. 447,629 $
16 5 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 10,050 15,704,568,600 Rls. 478,477 $
17 11 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 107,020 15,452,318,191 Rls. 420,234 $
18 7 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,200 15,201,915,200 Rls. 456,637 $
19 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 50,100 15,088,738,176 Rls. 465,199 $
20 8 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 56,196 14,593,212,044 Rls. 428,744 $
21 5 1396 اصفهان جمهوري كره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 24,838 13,951,981,493 Rls. 426,601 $
22 12 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,923 11,469,962,750 Rls. 305,428 $
23 6 1396 اصفهان جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 70,350 11,148,049,662 Rls. 336,487 $
24 9 1396 اصفهان جمهوري كره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,280 10,738,848,807 Rls. 304,696 $
25 5 1396 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 72125090 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتراز600mm آبکاري يا اندودشده با سايرموادغيرمذکور 599,881 10,634,640,592 Rls. 325,627 $
26 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 42,831 9,751,186,979 Rls. 300,621 $
27 12 1396 اصفهان جمهوري كره 40118090 ک ک ک سا?ر 57,514 9,642,336,795 Rls. 259,378 $
28 5 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 35,154 9,324,291,977 Rls. 285,505 $
29 10 1396 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,429 9,284,921,100 Rls. 260,893 $
30 1 1396 اصفهان جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 452,728 9,160,491,844 Rls. 282,487 $
31 4 1396 اصفهان جمهوري كره 40117090 ک ک ک سا?ر 76,252 9,076,934,195 Rls. 279,493 $
32 5 1396 اصفهان جمهوري كره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 24,288 9,065,056,958 Rls. 277,176 $
33 6 1396 اصفهان جمهوري كره 40118090 ک ک ک سا?ر 67,932 8,645,472,715 Rls. 259,694 $
34 3 1396 اصفهان جمهوري كره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 12,351 8,403,853,658 Rls. 259,066 $
35 5 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 134,760 8,258,440,335 Rls. 252,869 $
36 11 1396 اصفهان جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 42,724 7,856,545,800 Rls. 213,383 $
37 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 39,572 7,846,267,111 Rls. 241,893 $
38 4 1396 اصفهان جمهوري كره 39100090 ک ک ک ساير 48,000 7,780,656,000 Rls. 239,715 $
39 6 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 122,620 7,624,142,257 Rls. 230,386 $
40 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 11,990 7,445,655,489 Rls. 229,556 $
41 10 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 26,208 7,123,521,456 Rls. 199,204 $
42 10 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 42,325 6,976,227,155 Rls. 195,085 $
43 1 1396 اصفهان جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 9,735 6,498,989,882 Rls. 200,413 $
44 7 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 26,208 6,398,165,738 Rls. 188,503 $
45 8 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 19,601 6,216,593,492 Rls. 182,966 $
46 11 1396 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 22,546 5,940,729,322 Rls. 160,987 $
47 6 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 18,845 5,710,630,628 Rls. 172,350 $
48 2 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 92,050 5,596,661,822 Rls. 172,539 $
49 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 31,749 5,358,775,986 Rls. 165,206 $
50 6 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 6,195 5,325,170,047 Rls. 160,547 $
51 1 1396 اصفهان جمهوري كره 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 9,582 4,911,310,702 Rls. 151,509 $
52 10 1396 اصفهان جمهوري كره 40118090 ک ک ک سا?ر 33,339 4,901,246,832 Rls. 135,934 $
53 11 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 65,090 4,702,692,353 Rls. 127,265 $
54 1 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 12,438 4,612,202,621 Rls. 142,282 $
55 7 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 20,669 4,524,862,279 Rls. 135,333 $
56 2 1396 اصفهان جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 96,000 4,365,064,704 Rls. 134,521 $
57 6 1396 اصفهان جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 42,353 4,248,776,312 Rls. 128,231 $
58 7 1396 اصفهان جمهوري كره 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 20,000 4,241,427,270 Rls. 124,327 $
59 7 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 65,700 4,112,801,892 Rls. 121,171 $
60 12 1396 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 125,000 3,522,780,625 Rls. 94,154 $
61 1 1396 اصفهان جمهوري كره 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,913 3,487,407,772 Rls. 107,583 $
62 9 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,000 3,445,114,922 Rls. 97,584 $
63 10 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,084 3,434,121,423 Rls. 95,289 $
64 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 10,481 3,348,824,896 Rls. 103,241 $
65 10 1396 اصفهان جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 270 3,203,267,449 Rls. 90,007 $
66 6 1396 اصفهان جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,335 3,021,053,668 Rls. 91,177 $
67 8 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,720 3,013,264,721 Rls. 85,983 $
68 11 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 8,102 2,869,220,899 Rls. 77,647 $
69 1 1396 اصفهان جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 3,196 2,705,126,408 Rls. 83,450 $
70 12 1396 اصفهان جمهوري كره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,552 2,446,893,396 Rls. 66,635 $
71 8 1396 اصفهان جمهوري كره 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 1,400 2,331,703,482 Rls. 67,739 $
72 10 1396 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 32,850 2,311,892,742 Rls. 64,650 $
73 2 1396 اصفهان جمهوري كره 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 18,712 2,181,851,901 Rls. 67,268 $
74 11 1396 اصفهان جمهوري كره 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 17,920 2,168,784,417 Rls. 58,727 $
75 12 1396 اصفهان جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,105,620,000 Rls. 56,826 $
76 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 21,516 2,011,999,652 Rls. 62,028 $
77 4 1396 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 3,830 2,011,004,078 Rls. 61,957 $
78 5 1396 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 11,340 1,976,279,886 Rls. 60,513 $
79 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 6,474 1,974,522,588 Rls. 60,876 $
80 1 1396 اصفهان جمهوري كره 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 16,344 1,973,051,736 Rls. 60,867 $
81 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,907 1,949,763,849 Rls. 60,110 $
82 9 1396 اصفهان جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 210 1,868,348,679 Rls. 53,021 $
83 2 1396 اصفهان جمهوري كره 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 13,907 1,819,767,947 Rls. 56,105 $
84 1 1396 اصفهان جمهوري كره 85437020 ---لامپ LED 1,017 1,800,215,500 Rls. 55,535 $
85 11 1396 اصفهان جمهوري كره 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 9,147 1,761,811,130 Rls. 47,931 $
86 2 1396 اصفهان جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 11,344 1,634,811,338 Rls. 50,400 $
87 3 1396 اصفهان جمهوري كره 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 6,800 1,443,650,000 Rls. 44,487 $
88 8 1396 اصفهان جمهوري كره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 275 1,335,358,845 Rls. 38,794 $
89 1 1396 اصفهان جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,618 1,333,492,950 Rls. 41,137 $
90 8 1396 اصفهان جمهوري كره 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,321 1,252,380,248 Rls. 36,383 $
91 5 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2,727 1,220,942,062 Rls. 37,385 $
92 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85437020 ---لامپ LED 678 1,212,209,600 Rls. 37,374 $
93 8 1396 اصفهان جمهوري كره 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 20 1,172,818,472 Rls. 34,378 $
94 8 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2,795 1,123,450,328 Rls. 33,070 $
95 7 1396 اصفهان جمهوري كره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 3,265 1,107,727,360 Rls. 33,274 $
96 10 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,990 1,044,143,993 Rls. 29,199 $
97 10 1396 اصفهان جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,026,378,726 Rls. 28,480 $
98 2 1396 اصفهان جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 420 943,429,176 Rls. 29,085 $
99 7 1396 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,904 937,823,566 Rls. 27,630 $
100 8 1396 اصفهان جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 888,757,760 Rls. 25,285 $
مجموع کل
873,058,058,434 ريال
مجموع کل
25,935,665 دلار