آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 2,664,930 142,629,365,490 Rls. 4,395,663 $
2 2 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 2,556,670 136,841,432,869 Rls. 4,218,513 $
3 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 2,314,720 128,780,446,323 Rls. 3,819,299 $
4 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 2,040,310 116,059,642,980 Rls. 3,366,518 $
5 1 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 2,123,080 114,037,722,253 Rls. 3,517,078 $
6 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,727,190 106,194,821,912 Rls. 2,849,867 $
7 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,674,570 97,220,710,142 Rls. 2,763,045 $
8 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,559,860 91,592,380,431 Rls. 2,573,776 $
9 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,620,250 86,854,731,362 Rls. 2,673,420 $
10 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,179,429 63,639,710,736 Rls. 1,946,071 $
11 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,040,020 62,860,064,249 Rls. 1,716,048 $
12 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 787,600 47,601,625,114 Rls. 1,299,546 $
13 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 731,710 39,832,609,876 Rls. 1,207,328 $
14 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 720,050 39,485,902,515 Rls. 1,188,190 $
15 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 526,770 31,156,108,781 Rls. 869,173 $
16 7 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 365,280 20,386,430,919 Rls. 602,715 $
17 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 351,243 19,951,778,838 Rls. 610,345 $
18 6 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 328,510 17,916,912,951 Rls. 542,045 $
19 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 272,760 15,812,452,116 Rls. 450,056 $
20 4 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 215,127 12,939,372,110 Rls. 397,985 $
21 8 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 165,690 9,410,596,158 Rls. 273,389 $
22 10 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 100,850 5,890,960,740 Rls. 166,403 $
23 5 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 67,570 3,668,556,286 Rls. 111,491 $
24 9 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 18,730 1,091,070,120 Rls. 30,905 $
25 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 17,010 1,050,126,805 Rls. 28,067 $
26 11 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 17,000 1,010,893,950 Rls. 28,050 $
27 12 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 350 21,224,738 Rls. 578 $
مجموع کل
1,413,937,650,764 ريال
مجموع کل
41,645,564 دلار
[1]