آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 بازرگان آلمان 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 4,500 18,482,552,817 Rls. 541,772 $
2 4 1396 بازرگان آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 13,179 13,854,402,724 Rls. 425,845 $
3 5 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 52,367 13,701,801,168 Rls. 418,936 $
4 2 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 50,886 13,148,929,097 Rls. 405,376 $
5 7 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 48,929 13,104,287,058 Rls. 389,817 $
6 9 1396 بازرگان آلمان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 80,960 10,660,894,680 Rls. 302,472 $
7 11 1396 بازرگان آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 26,652 9,250,590,000 Rls. 250,320 $
8 10 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 41,975 9,094,098,079 Rls. 254,623 $
9 8 1396 بازرگان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 46,357 8,893,978,357 Rls. 260,706 $
10 11 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 36,959 8,525,874,148 Rls. 232,501 $
11 11 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 29,389 7,923,883,991 Rls. 218,399 $
12 6 1396 بازرگان آلمان 34011110 صابون حمام و دستشويي 52,834 7,800,117,704 Rls. 235,763 $
13 5 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 42,127 7,620,632,077 Rls. 233,043 $
14 6 1396 بازرگان آلمان 33051000 شامپوها 33,674 7,603,316,903 Rls. 230,109 $
15 4 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 28,821 7,499,923,870 Rls. 230,603 $
16 8 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 32,179 7,423,202,029 Rls. 212,940 $
17 9 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 36,704 7,261,569,321 Rls. 205,871 $
18 4 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 23,262 6,665,369,720 Rls. 205,151 $
19 4 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 27,646 6,221,321,090 Rls. 191,143 $
20 7 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,206 5,971,649,367 Rls. 177,693 $
21 10 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 22,244 5,931,217,237 Rls. 166,101 $
22 10 1396 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 5,650 5,907,774,000 Rls. 166,000 $
23 3 1396 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 33,798 5,895,684,532 Rls. 181,719 $
24 12 1396 بازرگان آلمان 34011110 صابون حمام و دستشويي 33,848 5,865,815,242 Rls. 160,470 $
25 12 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 29,920 5,806,242,862 Rls. 155,490 $
26 12 1396 بازرگان آلمان 33051000 شامپوها 20,231 5,450,267,570 Rls. 149,102 $
27 1 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,679 5,438,034,398 Rls. 167,711 $
28 3 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 18,525 5,317,085,182 Rls. 163,866 $
29 11 1396 بازرگان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 17,341 5,257,521,616 Rls. 146,128 $
30 8 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 18,613 5,166,134,128 Rls. 148,880 $
31 12 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 18,793 5,141,447,375 Rls. 138,365 $
32 9 1396 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 57,735 5,112,588,180 Rls. 145,079 $
33 3 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 19,586 5,082,453,888 Rls. 156,652 $
34 10 1396 بازرگان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 29,867 5,072,715,648 Rls. 141,854 $
35 11 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 27,766 5,053,766,061 Rls. 139,331 $
36 11 1396 بازرگان آلمان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 38,617 5,019,317,100 Rls. 138,315 $
37 5 1396 بازرگان آلمان 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 6,900 4,899,173,968 Rls. 149,552 $
38 6 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 20,543 4,897,317,248 Rls. 147,734 $
39 2 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 24,639 4,754,805,798 Rls. 146,545 $
40 6 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 27,385 4,688,199,342 Rls. 141,643 $
41 5 1396 بازرگان آلمان 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 2,946 4,654,587,930 Rls. 142,801 $
42 6 1396 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 53,530 4,546,935,584 Rls. 137,619 $
43 1 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 15,157 4,516,907,815 Rls. 139,445 $
44 12 1396 بازرگان آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,758 4,318,003,247 Rls. 116,533 $
45 1 1396 بازرگان آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 36,000 4,264,728,720 Rls. 131,530 $
46 12 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 19,838 4,248,666,356 Rls. 113,722 $
47 12 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 12,900 4,128,025,243 Rls. 111,019 $
48 2 1396 بازرگان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 27,806 4,028,120,570 Rls. 124,188 $
49 5 1396 بازرگان آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 7,261 3,862,679,808 Rls. 118,208 $
50 12 1396 بازرگان آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 8,064 3,812,831,417 Rls. 102,899 $
51 1 1396 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 27,038 3,640,853,700 Rls. 112,275 $
52 8 1396 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 40,640 3,583,674,000 Rls. 106,880 $
53 9 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 12,869 3,401,968,880 Rls. 96,528 $
54 11 1396 بازرگان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,351,138,000 Rls. 90,689 $
55 12 1396 بازرگان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,346,393,000 Rls. 90,017 $
56 5 1396 بازرگان آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 30,600 3,276,350,000 Rls. 100,000 $
57 2 1396 بازرگان آلمان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 141,120 3,201,873,780 Rls. 98,707 $
58 10 1396 بازرگان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,143,175,000 Rls. 89,032 $
59 3 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 13,151 3,131,619,860 Rls. 96,506 $
60 12 1396 بازرگان آلمان 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 35,527 3,120,030,327 Rls. 83,787 $
61 9 1396 بازرگان آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 3,116,925,000 Rls. 88,448 $
62 5 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,100 3,107,064,770 Rls. 94,850 $
63 6 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 15,392 3,033,598,122 Rls. 91,375 $
64 10 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,250 3,009,164,926 Rls. 82,934 $
65 11 1396 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 4,110 2,953,928,206 Rls. 85,978 $
66 2 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,970 2,952,558,050 Rls. 91,030 $
67 7 1396 بازرگان آلمان 84261190 --- سا?ر 59,738 2,818,620,000 Rls. 84,063 $
68 8 1396 بازرگان آلمان 84261190 --- سا?ر 33,500 2,773,708,000 Rls. 83,950 $
69 12 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,712 2,748,243,978 Rls. 73,453 $
70 3 1396 بازرگان آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 8,400 2,742,843,600 Rls. 84,541 $
71 7 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 26,000 2,728,936,800 Rls. 80,400 $
72 12 1396 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 28,476 2,668,745,975 Rls. 71,883 $
73 3 1396 بازرگان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 26,693 2,657,714,335 Rls. 81,904 $
74 9 1396 بازرگان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,548 2,612,115,098 Rls. 74,249 $
75 4 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 8,663 2,610,897,646 Rls. 80,108 $
76 9 1396 بازرگان آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,819 2,460,674,820 Rls. 69,830 $
77 5 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 21,344 2,440,425,249 Rls. 74,606 $
78 7 1396 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 16,260 2,424,585,070 Rls. 72,549 $
79 6 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 10,335 2,419,531,038 Rls. 72,678 $
80 9 1396 بازرگان آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 5,591 2,400,248,352 Rls. 67,988 $
81 9 1396 بازرگان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 25,590 2,389,063,400 Rls. 67,970 $
82 10 1396 بازرگان آلمان 27101910 روغن موتور 18,088 2,385,245,958 Rls. 67,022 $
83 8 1396 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 14,610 2,370,857,266 Rls. 68,896 $
84 8 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,584 2,338,569,793 Rls. 66,883 $
85 10 1396 بازرگان آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 8,295 2,326,677,840 Rls. 64,560 $
86 12 1396 بازرگان آلمان 87019490 ک ک ک سا?ر 13,380 2,302,902,000 Rls. 63,000 $
87 7 1396 بازرگان آلمان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 17,830 2,281,270,050 Rls. 66,870 $
88 4 1396 بازرگان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,648 2,272,584,075 Rls. 69,925 $
89 4 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 12,804 2,162,189,325 Rls. 66,335 $
90 7 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,884 2,150,573,008 Rls. 63,604 $
91 10 1396 بازرگان آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 15,600 2,145,600,000 Rls. 60,000 $
92 6 1396 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 8,079 2,127,643,768 Rls. 64,632 $
93 7 1396 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 24,200 2,110,542,390 Rls. 62,945 $
94 8 1396 بازرگان آلمان 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 22,890 2,097,900,000 Rls. 60,000 $
95 12 1396 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 15,300 2,064,735,000 Rls. 55,722 $
96 4 1396 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,233 2,031,997,465 Rls. 62,618 $
97 10 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 18,000 2,011,924,800 Rls. 55,800 $
98 3 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 9,677 1,993,207,800 Rls. 61,425 $
99 9 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 18,000 1,969,963,200 Rls. 55,800 $
100 11 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 11,122 1,963,380,056 Rls. 54,104 $
مجموع کل
470,221,875,041 ريال
مجموع کل
13,740,933 دلار