آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,124,097 189,102,603,843 Rls. 5,827,361 $
2 4 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,891,988 132,888,791,984 Rls. 4,084,016 $
3 2 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,600,004 119,179,431,420 Rls. 3,673,779 $
4 10 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,279,785 116,671,960,474 Rls. 3,221,343 $
5 1 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,301,002 105,629,619,558 Rls. 3,256,981 $
6 5 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,962,590 90,841,443,273 Rls. 2,773,155 $
7 8 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,824,000 87,676,587,180 Rls. 2,561,715 $
8 11 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,572,338 81,823,495,176 Rls. 2,229,122 $
9 8 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,615,205 79,684,332,483 Rls. 2,282,296 $
10 7 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,118,240 68,625,030,398 Rls. 2,069,270 $
11 6 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,370,496 64,344,171,709 Rls. 1,936,249 $
12 6 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,893,230 61,459,094,470 Rls. 1,886,462 $
13 5 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,496,325 53,221,316,928 Rls. 1,632,040 $
14 11 1396 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,193,422 53,158,887,862 Rls. 1,454,162 $
15 12 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 774,900 49,160,402,490 Rls. 1,321,270 $
16 2 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,093,324 42,054,534,440 Rls. 1,296,482 $
17 11 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,602,992 40,847,907,574 Rls. 1,113,944 $
18 1 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,969,282 39,090,360,860 Rls. 1,205,605 $
19 7 1396 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 733,187 34,867,958,321 Rls. 1,036,002 $
20 9 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,357,000 31,699,572,450 Rls. 905,871 $
21 4 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,323,919 27,536,948,725 Rls. 848,187 $
22 12 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 873,647 22,629,808,476 Rls. 614,085 $
23 3 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 636,891 13,139,245,189 Rls. 404,900 $
24 12 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,030,396 7,565,958,600 Rls. 206,920 $
25 11 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 794,756 5,765,666,000 Rls. 159,000 $
26 6 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 816,340 5,367,973,148 Rls. 163,268 $
27 12 1396 باشماق عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 155,525 4,481,806,476 Rls. 120,520 $
28 11 1396 باشماق عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 125,740 3,800,929,892 Rls. 103,047 $
29 12 1396 باشماق عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 48,435 3,498,007,073 Rls. 93,944 $
30 3 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 500,000 3,245,000,000 Rls. 100,000 $
31 6 1396 باشماق عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 62,120 2,933,507,340 Rls. 87,777 $
32 8 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 400,000 2,715,360,000 Rls. 80,000 $
33 10 1396 باشماق عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 101,000 2,494,277,820 Rls. 68,734 $
34 5 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 300,000 1,962,300,000 Rls. 60,000 $
35 9 1396 باشماق عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 23,949 1,687,829,724 Rls. 47,898 $
36 8 1396 باشماق عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 23,949 1,648,744,956 Rls. 47,898 $
37 8 1396 باشماق عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 250,000 1,622,500,000 Rls. 50,000 $
38 2 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 250,000 1,618,200,000 Rls. 50,000 $
39 11 1396 باشماق عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 18,588 1,362,936,636 Rls. 37,116 $
40 8 1396 باشماق عراق 79012000 الياژهاي روي 17,798 1,361,906,430 Rls. 39,565 $
41 1 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 191,000 1,245,076,940 Rls. 38,420 $
42 8 1396 باشماق عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 19,250 1,042,202,700 Rls. 31,185 $
43 6 1396 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 9,360 974,700,000 Rls. 30,000 $
44 10 1396 باشماق عراق 79011220 رو? به صورت کار نشده که محتو? 99/90 درصد وزن? ?ا ب?شتر اما کمتر از 99/95 درصد وزن? رو? 10,520 942,969,665 Rls. 25,985 $
45 9 1396 باشماق عراق 26190010 خاک کوره 71,585 252,274,430 Rls. 7,159 $
46 12 1396 باشماق عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 49,000 220,000,200 Rls. 5,880 $
47 4 1396 باشماق عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 32,000 207,680,000 Rls. 6,400 $
48 12 1396 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,000 178,095,400 Rls. 4,760 $
مجموع کل
1,663,529,408,713 ريال
مجموع کل
49,299,773 دلار
[1]