آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 بندر امام خميني اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 15,750,000 202,644,571,500 Rls. 6,025,941 $
2 12 1396 بندر امام خميني اتريش 10059010 ---ذرت دامي 16,889,000 143,239,459,692 Rls. 3,840,303 $
3 6 1396 بندر امام خميني اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,500,000 133,810,535,250 Rls. 4,026,819 $
4 5 1396 بندر امام خميني اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,500,000 130,370,940,000 Rls. 3,979,698 $
5 10 1396 بندر امام خميني اتريش 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 48,423 112,413,000,000 Rls. 3,119,206 $
6 11 1396 بندر امام خميني اتريش 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 163,056 99,608,761,225 Rls. 2,763,916 $
7 1 1396 بندر امام خميني اتريش 10059010 ---ذرت دامي 15,750,000 97,619,350,500 Rls. 3,010,341 $
8 4 1396 بندر امام خميني اتريش 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,379,865 83,470,207,383 Rls. 2,568,709 $
9 9 1396 بندر امام خميني اتريش 38160090 کک ک کک ساير 2,473,000 55,841,258,531 Rls. 1,588,701 $
10 10 1396 بندر امام خميني اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 8,430 32,203,361,700 Rls. 893,569 $
11 5 1396 بندر امام خميني اتريش 38160090 کک ک کک ساير 800,000 14,885,250,080 Rls. 455,137 $
12 4 1396 بندر امام خميني اتريش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,682 11,581,454,640 Rls. 356,407 $
13 2 1396 بندر امام خميني اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 399,000 6,289,272,150 Rls. 193,886 $
14 9 1396 بندر امام خميني اتريش 38160020 کک ک کک بتون نسوز 108,800 3,021,186,745 Rls. 85,954 $
15 2 1396 بندر امام خميني اتريش 84821000 بلبرينگ. 88 318,292,803 Rls. 9,812 $
16 8 1396 بندر امام خميني اتريش 68061090 ک ک ک ساير 2,073 270,399,332 Rls. 7,890 $
مجموع کل
1,127,587,301,531 ريال
مجموع کل
32,926,289 دلار
[1]