آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 34,000,000 978,626,310,000 Rls. 30,071,931 $
2 3 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 21,000,000 597,388,568,520 Rls. 18,412,756 $
3 10 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 18,000,000 516,714,000,000 Rls. 14,708,958 $
4 5 1396 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 67,672,450 494,733,000,000 Rls. 15,148,435 $
5 2 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 413,191,596,000 Rls. 12,739,877 $
6 6 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 13,000,000 370,731,200,000 Rls. 11,246,829 $
7 11 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,000,000 368,266,020,000 Rls. 9,965,328 $
8 6 1396 بندر امام خميني اوكراين 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,214,214 108,069,600,724 Rls. 3,264,424 $
9 11 1396 بندر امام خميني اوكراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 13,300,000 102,072,978,000 Rls. 2,793,000 $
10 1 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,500,000 73,407,120,000 Rls. 2,263,696 $
11 11 1396 بندر امام خميني اوكراين 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 33,699 51,203,809,242 Rls. 1,431,874 $
12 10 1396 بندر امام خميني اوكراين 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 31,820 50,029,615,625 Rls. 1,419,763 $
13 9 1396 بندر امام خميني اوكراين 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,037,570 42,488,522,627 Rls. 1,208,812 $
14 4 1396 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 5,000,000 36,508,230,000 Rls. 1,123,676 $
15 3 1396 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 4,796,000 34,533,166,360 Rls. 1,064,557 $
16 2 1396 بندر امام خميني اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 2,463,000 17,385,117,519 Rls. 535,966 $
17 9 1396 بندر امام خميني اوكراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,313,000 7,718,628,060 Rls. 236,340 $
مجموع کل
4,263,067,482,677 ريال
مجموع کل
127,636,222 دلار
[1]