آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 219,376,360 3,064,812,752,827 Rls. 94,462,891 $
2 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 372,580,320 2,668,618,449,398 Rls. 80,443,009 $
3 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 184,147,687 2,628,583,000,000 Rls. 78,205,983 $
4 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 132,816,503 2,090,800,000,000 Rls. 57,288,639 $
5 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 119,159,787 1,998,474,938,377 Rls. 61,605,451 $
6 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 130,792,282 1,991,034,000,000 Rls. 56,188,921 $
7 1 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 201,876,568 1,498,645,343,723 Rls. 46,255,256 $
8 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 162,510,806 1,358,025,956,483 Rls. 36,660,742 $
9 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 171,010,943 1,209,183,769,742 Rls. 37,279,467 $
10 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 84,719,878 1,191,142,317,300 Rls. 36,432,450 $
11 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 152,368,019 1,161,939,706,926 Rls. 31,940,509 $
12 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 147,378,010 1,067,066,025,182 Rls. 29,743,290 $
13 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,671,469 1,044,050,000,000 Rls. 28,176,313 $
14 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 74,300,050 1,043,191,041,973 Rls. 32,158,798 $
15 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 146,390,780 1,017,683,236,367 Rls. 28,893,709 $
16 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,948,400 1,015,230,000,000 Rls. 30,931,522 $
17 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 139,151,920 987,155,877,198 Rls. 28,556,903 $
18 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 60,900,250 831,206,000,000 Rls. 23,648,068 $
19 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,500,000 788,567,535,000 Rls. 24,305,497 $
20 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 26,800,000 787,900,980,000 Rls. 24,287,440 $
21 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 49,313,575 648,415,000,000 Rls. 18,447,615 $
22 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 23,200,000 645,076,780,000 Rls. 19,891,967 $
23 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 93,439,775 639,116,540,935 Rls. 19,033,489 $
24 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 46,751,965 612,000,000,000 Rls. 18,813,618 $
25 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 22,000,000 608,798,000,000 Rls. 18,354,428 $
26 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 21,350,000 588,729,687,250 Rls. 18,142,190 $
27 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 74,989,148 582,847,829,240 Rls. 17,972,363 $
28 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 17,000,000 518,642,480,000 Rls. 15,881,287 $
29 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 64,248,305 507,392,000,000 Rls. 15,639,007 $
30 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 489,234,000,000 Rls. 13,239,703 $
31 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 27,580,623 487,026,000,000 Rls. 13,619,307 $
32 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 60,700,002 446,604,000,000 Rls. 13,030,771 $
33 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 14,612,000 433,325,000,000 Rls. 12,274,094 $
34 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 27,000,000 425,065,000,000 Rls. 12,865,173 $
35 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,472,500 403,026,000,000 Rls. 10,826,291 $
36 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 29,400,000 401,439,000,000 Rls. 12,058,485 $
37 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 31,500,000 286,338,501,540 Rls. 8,823,716 $
38 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,000,000 275,450,000,000 Rls. 7,877,878 $
39 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,000,000 262,190,000,000 Rls. 7,988,247 $
40 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 27,901,000 235,184,000,000 Rls. 6,384,201 $
41 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 8,000,000 229,453,240,000 Rls. 6,797,205 $
42 1 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 8,000,000 224,937,100,000 Rls. 6,938,649 $
43 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 15,750,000 145,000,000,000 Rls. 4,471,311 $
44 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,000,000 142,844,000,000 Rls. 3,994,531 $
45 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 15,750,000 139,730,163,300 Rls. 4,307,474 $
46 1 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 10,765,615 137,410,994,316 Rls. 4,245,619 $
47 5 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 9,769,835 126,595,568,156 Rls. 3,864,452 $
48 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 9,215,490 123,702,000,000 Rls. 3,701,435 $
49 6 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 9,790,425 122,665,000,000 Rls. 3,698,180 $
50 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,799,645 119,912,000,000 Rls. 3,327,276 $
51 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 13,950,500 111,926,000,000 Rls. 3,084,306 $
52 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 15152100 روغن خام ذرت 1,999,671 96,198,672,715 Rls. 2,729,815 $
53 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 6,000,000 80,660,758,420 Rls. 2,176,844 $
54 9 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 3,000,000 43,117,347,272 Rls. 1,223,153 $
55 10 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 2,000,000 29,893,993,533 Rls. 829,490 $
56 11 1396 بندر امام خميني سوئيس 17011300 ک ک از نيشکر 1,000,000 12,618,825,333 Rls. 350,144 $
57 12 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 357,425 5,410,932,268 Rls. 145,069 $
مجموع کل
40,831,287,344,774 ريال
مجموع کل
1,204,513,641 دلار
[1]