آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 32,814,051 864,961,582,540 Rls. 26,655,211 $
2 2 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 29,499,271 747,823,398,692 Rls. 23,055,335 $
3 10 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 27,996,629 695,317,217,808 Rls. 19,631,248 $
4 11 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 26,700,000 677,194,831,000 Rls. 18,639,772 $
5 9 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 22,499,915 560,592,056,764 Rls. 15,993,208 $
6 7 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,999,332 546,823,434,712 Rls. 16,324,305 $
7 8 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,400,177 507,366,597,000 Rls. 14,948,032 $
8 4 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 18,648,961 497,906,051,936 Rls. 15,327,509 $
9 5 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,996,795 253,414,739,695 Rls. 7,729,250 $
10 12 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,297,005 243,522,705,429 Rls. 6,728,937 $
11 6 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,996,355 128,026,232,005 Rls. 3,883,933 $
12 5 1396 بندر امام خميني مالزي 27101940 روغن پايه معدني 2,091,521 56,191,403,000 Rls. 1,715,296 $
13 3 1396 بندر امام خميني مالزي 15132911 ک ک ک ک استئارين 1,999,902 52,945,765,530 Rls. 1,631,611 $
14 11 1396 بندر امام خميني مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,697,135 45,986,867,534 Rls. 1,258,053 $
15 12 1396 بندر امام خميني مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,602,692 45,573,438,452 Rls. 1,225,916 $
16 8 1396 بندر امام خميني مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,365,919 44,143,062,714 Rls. 1,293,949 $
17 7 1396 بندر امام خميني مالزي 72241090 ک ک ک ساير 2,391,063 43,346,899,698 Rls. 1,335,477 $
18 9 1396 بندر امام خميني مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,491,606 29,876,173,587 Rls. 847,840 $
19 10 1396 بندر امام خميني مالزي 27101940 روغن پايه معدني 660,000 19,298,774,880 Rls. 542,268 $
20 12 1396 بندر امام خميني مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 784,233 10,035,846,212 Rls. 269,065 $
21 11 1396 بندر امام خميني مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 86,000 3,746,572,284 Rls. 101,390 $
22 12 1396 بندر امام خميني مالزي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 583 40,429,619 Rls. 1,091 $
23 12 1396 بندر امام خميني مالزي 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 322 26,953,080 Rls. 727 $
مجموع کل
6,074,161,034,171 ريال
مجموع کل
179,139,423 دلار
[1]