آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بندر امام خميني هلند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 773,927 2,567,780,000,000 Rls. 70,611,365 $
2 8 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 167,573,597 2,403,583,000,000 Rls. 70,184,147 $
3 2 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 247,254,562 1,740,705,848,602 Rls. 53,669,520 $
4 12 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 203,028,470 1,613,230,782,900 Rls. 43,555,406 $
5 1 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 222,598,590 1,524,327,116,007 Rls. 47,019,336 $
6 2 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 48,750,000 1,278,208,789,000 Rls. 39,405,713 $
7 3 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 44,000,000 1,206,073,750,000 Rls. 37,166,950 $
8 6 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 143,919,127 1,088,159,640,000 Rls. 32,801,929 $
9 3 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 65,999,093 988,933,928,906 Rls. 30,481,258 $
10 10 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 135,709,090 973,868,000,000 Rls. 27,233,449 $
11 6 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,200,000 920,749,000,000 Rls. 27,976,948 $
12 5 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,000,000 898,523,000,000 Rls. 27,473,570 $
13 3 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 117,614,750 824,980,646,741 Rls. 25,421,984 $
14 6 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 28,000,000 757,611,000,000 Rls. 23,060,144 $
15 1 1396 بندر امام خميني هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 25,197,038 711,564,157,070 Rls. 21,945,440 $
16 12 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 36,435,000 626,331,000,000 Rls. 16,848,186 $
17 8 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 71,097,242 570,581,780,000 Rls. 16,648,131 $
18 10 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 19,675,000 566,537,000,000 Rls. 16,047,395 $
19 7 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 74,077,540 523,359,660,000 Rls. 15,346,947 $
20 11 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 58,500,000 488,761,000,000 Rls. 13,226,921 $
21 7 1396 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 75,381,090 477,452,000,000 Rls. 14,239,544 $
22 4 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 67,546,370 475,000,000,000 Rls. 14,580,739 $
23 5 1396 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 73,750,000 468,443,000,000 Rls. 14,272,228 $
24 3 1396 بندر امام خميني هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 16,500,000 463,638,037,500 Rls. 14,288,207 $
25 1 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 15,000,000 212,259,330,000 Rls. 6,546,365 $
26 7 1396 بندر امام خميني هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 6,000,000 173,733,000,000 Rls. 5,218,609 $
27 7 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 5,500,000 149,288,000,000 Rls. 4,548,401 $
28 9 1396 بندر امام خميني هلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 157,850 110,639,000,000 Rls. 3,147,706 $
29 5 1396 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 15,000,000 110,237,890,000 Rls. 3,371,842 $
30 8 1396 بندر امام خميني هلند 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,120 2,943,381,000 Rls. 88,072 $
مجموع کل
24,917,502,737,726 ريال
مجموع کل
736,426,452 دلار
[1]