آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 24,278 349,047,856,911 Rls. 10,687,047 $
2 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 21,128 322,962,621,445 Rls. 9,936,562 $
3 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 29,382 286,000,000,000 Rls. 8,802,891 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 17,124 257,738,705,258 Rls. 7,943,157 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,239 245,386,522,062 Rls. 7,675,236 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 29,128 238,831,404,291 Rls. 6,705,571 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,008 220,148,398,291 Rls. 6,403,208 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,901 219,922,645,176 Rls. 5,997,020 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 14,156 217,728,148,881 Rls. 6,197,867 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 9,638 213,657,844,668 Rls. 6,134,589 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,621 186,578,281,035 Rls. 5,751,135 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,320 179,424,904,755 Rls. 5,310,565 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 5,362 174,377,996,987 Rls. 4,879,626 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,709 153,651,938,016 Rls. 4,304,994 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 4,307 129,399,047,522 Rls. 3,869,194 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,682 116,658,835,530 Rls. 3,309,027 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 32,728 115,450,481,850 Rls. 3,115,707 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 3,735 111,555,750,907 Rls. 3,214,968 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,488 103,099,401,635 Rls. 3,177,753 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,715 102,834,975,635 Rls. 2,800,520 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,016 102,298,828,142 Rls. 3,088,365 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,608 101,745,116,930 Rls. 3,132,163 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,389 101,403,744,690 Rls. 3,095,006 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,972 96,544,637,693 Rls. 2,590,693 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,041 92,833,463,982 Rls. 2,487,730 $
26 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 2,852 85,587,051,370 Rls. 2,609,156 $
27 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,507 85,027,895,368 Rls. 2,578,633 $
28 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,752 83,999,679,879 Rls. 2,409,508 $
29 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,263 81,976,801,333 Rls. 2,222,319 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,181 81,341,502,460 Rls. 2,363,622 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,865 80,454,662,517 Rls. 2,169,680 $
32 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 5,387 79,306,747,963 Rls. 2,140,563 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,840 77,322,873,112 Rls. 2,359,362 $
34 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,986 76,205,923,100 Rls. 2,420,575 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,930 75,207,645,708 Rls. 2,242,770 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,649 72,043,360,392 Rls. 2,079,424 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,308 72,008,292,299 Rls. 2,173,423 $
38 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,727 71,657,704,382 Rls. 1,996,976 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 16,725 70,823,688,474 Rls. 2,182,615 $
40 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 3,871 70,162,318,519 Rls. 2,164,081 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,386 65,173,404,496 Rls. 1,970,527 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,504 62,658,897,052 Rls. 1,908,988 $
43 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,480 62,107,262,596 Rls. 1,763,274 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,827 61,752,223,075 Rls. 1,662,201 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 1,869 61,487,819,436 Rls. 1,659,064 $
46 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,249 60,186,375,907 Rls. 1,641,616 $
47 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,953 59,993,520,493 Rls. 1,848,770 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,328 59,933,760,445 Rls. 1,691,010 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,294 59,646,546,895 Rls. 1,692,782 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,474 58,228,537,815 Rls. 1,626,237 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,032 58,138,490,202 Rls. 1,729,655 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,955 57,165,673,753 Rls. 1,745,759 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,155 55,970,790,763 Rls. 1,621,572 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,510 55,655,145,879 Rls. 1,581,406 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,171 55,314,668,956 Rls. 1,688,596 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,391 54,183,437,824 Rls. 1,540,682 $
57 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,476 53,589,386,340 Rls. 1,654,273 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,547 51,772,933,722 Rls. 1,592,335 $
59 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,725 51,415,952,222 Rls. 1,405,063 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,524 50,976,649,272 Rls. 1,558,052 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,776 50,349,441,576 Rls. 1,524,657 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 120,000 50,101,231,160 Rls. 1,447,864 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,739 49,892,800,110 Rls. 1,403,116 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,498 49,460,476,440 Rls. 1,524,786 $
65 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,420 49,247,731,512 Rls. 1,433,704 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,485 48,732,034,453 Rls. 1,335,728 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 9,235 48,512,148,225 Rls. 1,377,092 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,105 47,363,394,116 Rls. 1,371,375 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,857 47,248,232,728 Rls. 1,343,131 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,727 46,711,318,610 Rls. 1,440,054 $
71 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 610 45,754,559,546 Rls. 1,398,923 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 9,845 44,218,937,684 Rls. 1,328,415 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 466 43,617,049,548 Rls. 1,169,492 $
74 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,887 43,079,055,964 Rls. 1,327,883 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,520 42,800,735,000 Rls. 1,310,534 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 6,264 42,322,813,601 Rls. 1,275,975 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,251 42,230,997,894 Rls. 1,258,794 $
78 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,794 41,985,722,420 Rls. 1,127,989 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 994 41,536,192,123 Rls. 1,135,331 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,469 41,258,443,451 Rls. 1,232,625 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,072 40,761,955,504 Rls. 1,246,332 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,069 40,556,827,851 Rls. 1,249,417 $
83 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,658 40,526,100,981 Rls. 1,249,393 $
84 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 188 40,426,779,186 Rls. 1,105,927 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 40,270,490,174 Rls. 1,109,716 $
86 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 874 39,826,544,790 Rls. 1,106,372 $
87 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,332 39,807,842,196 Rls. 1,226,847 $
88 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,469 39,035,521,667 Rls. 1,195,272 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,497 38,841,016,160 Rls. 1,063,542 $
90 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 3,356 37,857,008,933 Rls. 1,166,625 $
91 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 ک ک محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 1,387 37,508,429,753 Rls. 1,064,243 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30033910 داروها دارا? هورمون ?ا سا?ر محصولات مشمول شماره 2937 حاو? آنت? ب?وت?ک دارا? تول?د داخل? مشابه 8,690 37,453,822,701 Rls. 1,088,078 $
93 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 6,345 36,981,590,562 Rls. 1,000,937 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,758 36,516,788,186 Rls. 1,023,877 $
95 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 6,672 35,383,995,856 Rls. 1,081,233 $
96 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,943 35,332,398,914 Rls. 1,025,608 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,836 35,264,756,086 Rls. 1,087,200 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,617 35,233,477,230 Rls. 943,775 $
99 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 34,763,134,500 Rls. 1,071,018 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 814 34,583,162,233 Rls. 1,032,490 $
مجموع کل
8,431,114,135,935 ريال
مجموع کل
247,210,533 دلار