آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 950,158 244,435,001,235 Rls. 7,076,895 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 640,600 168,963,112,459 Rls. 4,797,852 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 528,584 167,456,116,260 Rls. 4,489,359 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 482,836 167,210,378,937 Rls. 4,557,622 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 534,759 150,807,474,565 Rls. 4,119,983 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 502,451 140,587,696,017 Rls. 3,984,039 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 483,676 130,342,605,251 Rls. 3,650,929 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 396,599 99,681,609,718 Rls. 2,984,095 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 268,839 85,121,762,054 Rls. 2,377,297 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 297,325 74,877,796,396 Rls. 2,262,988 $
11 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 183,742 52,264,565,641 Rls. 1,608,001 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,680 49,482,048,720 Rls. 1,491,816 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 172,735 47,861,362,525 Rls. 1,475,448 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 140,275 42,554,486,887 Rls. 1,221,678 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 140,225 39,780,235,152 Rls. 1,225,998 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 118,105 32,777,886,185 Rls. 1,007,806 $
17 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 1,650 23,184,865,000 Rls. 634,263 $
18 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 71,414 19,450,893,494 Rls. 599,838 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 850 18,784,170,800 Rls. 579,133 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 195 17,911,383,000 Rls. 497,000 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 195 16,127,650,000 Rls. 497,000 $
22 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,874 14,275,360,000 Rls. 440,000 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,107 12,123,218,100 Rls. 350,904 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 153 11,181,746,100 Rls. 325,700 $
25 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 8,599 11,053,396,000 Rls. 340,589 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 38,466 10,697,066,535 Rls. 326,995 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 38,795 10,168,959,261 Rls. 309,726 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 280 9,534,928,000 Rls. 256,488 $
29 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019920 ک ک ک تخم و لارو بچهک ماهي 14,000 8,371,905,000 Rls. 225,000 $
30 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 8,200 8,274,285,000 Rls. 225,000 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 25,513 8,043,484,161 Rls. 216,996 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 108 5,670,628,000 Rls. 167,068 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,711 5,670,126,807 Rls. 174,796 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 663 4,905,910,935 Rls. 149,066 $
35 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 178 4,783,444,380 Rls. 140,215 $
36 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29399990 ک ک ک سا?ر 30 4,603,412,250 Rls. 141,827 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 485 4,152,575,280 Rls. 117,837 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 2,660 3,842,030,000 Rls. 118,433 $
39 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 280 3,282,690,600 Rls. 101,311 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 359 3,270,404,520 Rls. 97,537 $
41 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,461 3,208,250,990 Rls. 95,683 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 295 2,816,300,910 Rls. 76,209 $
43 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1 2,811,968,439 Rls. 80,422 $
44 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02042200 ک ک ساير قطعات با استخوان 9,846 2,787,190,751 Rls. 85,908 $
45 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 430 2,719,496,145 Rls. 77,371 $
46 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 535 2,375,690,717 Rls. 73,236 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 97 2,203,742,024 Rls. 67,958 $
48 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 2,100 2,013,438,000 Rls. 62,057 $
49 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 210 1,944,320,000 Rls. 59,940 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 500 1,871,222,212 Rls. 50,336 $
51 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 261 1,779,296,139 Rls. 54,830 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 57 1,633,002,765 Rls. 44,335 $
53 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 152 1,583,967,956 Rls. 48,370 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 636 1,551,562,500 Rls. 44,031 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 80 1,287,360,000 Rls. 36,000 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 714 1,258,632,346 Rls. 34,061 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,218 1,216,986,555 Rls. 32,932 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 477 1,186,901,280 Rls. 31,821 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 4,297 1,170,194,716 Rls. 35,901 $
60 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 39 1,148,370,100 Rls. 34,893 $
61 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29399990 ک ک ک سا?ر 7 1,147,362,530 Rls. 33,664 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 477 1,122,128,483 Rls. 34,614 $
63 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 263 1,109,465,891 Rls. 34,197 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 667 1,089,427,221 Rls. 33,416 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064050 كامپوزيت 140 1,033,888,524 Rls. 28,912 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 41 1,016,262,500 Rls. 27,500 $
67 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 220 1,007,456,000 Rls. 30,374 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064050 كامپوزيت 121 987,063,496 Rls. 30,132 $
69 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 68149010 ميکاي کارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 900 971,152,290 Rls. 26,762 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 583 968,053,677 Rls. 29,079 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 45 962,241,940 Rls. 29,612 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33051000 شامپوها 411 958,262,112 Rls. 26,406 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 437 952,704,798 Rls. 28,815 $
74 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 60 943,927,646 Rls. 29,102 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,285 891,503,346 Rls. 27,486 $
76 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 60 891,436,245 Rls. 27,472 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 40 831,067,186 Rls. 25,320 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 45 787,728,000 Rls. 24,000 $
79 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84195090 --- سا?ر 450 759,607,000 Rls. 20,500 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 310 695,201,382 Rls. 20,482 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 200 670,602,732 Rls. 18,843 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84239090 ساير اجزاوقطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر 745 665,791,440 Rls. 18,214 $
83 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064050 كامپوزيت 60 657,703,777 Rls. 19,190 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 155 649,796,175 Rls. 17,479 $
85 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 117 647,129,905 Rls. 19,884 $
86 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 265 641,677,680 Rls. 18,352 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 10 639,506,920 Rls. 18,659 $
88 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 280 580,108,950 Rls. 17,855 $
89 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 114 551,596,967 Rls. 17,010 $
90 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,336 540,777,038 Rls. 14,594 $
91 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 169 512,719,227 Rls. 15,796 $
92 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 333 511,157,371 Rls. 15,574 $
93 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 110 506,004,000 Rls. 14,150 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 294 502,425,746 Rls. 14,117 $
95 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 48 481,498,740 Rls. 14,670 $
96 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 22 478,347,840 Rls. 13,377 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 297 473,580,200 Rls. 14,600 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 89 467,463,032 Rls. 14,421 $
99 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 47 460,279,729 Rls. 14,046 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 500 449,217,000 Rls. 13,050 $
مجموع کل
2,002,349,890,506 ريال
مجموع کل
57,382,548 دلار