آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 81,564 2,730,045,237,862 Rls. 73,211,985 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 70,542 2,014,568,397,513 Rls. 54,870,390 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 87,467 1,822,821,932,283 Rls. 50,956,460 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 92,926 1,560,995,139,480 Rls. 45,152,405 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 69,368 1,321,100,541,991 Rls. 37,472,489 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 62,389 959,217,196,364 Rls. 28,940,960 $
7 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 15,400 813,000,000,000 Rls. 25,228,637 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 40,753 788,119,000,000 Rls. 24,438,506 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,004 708,330,522,748 Rls. 21,649,372 $
10 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,939 663,545,089,553 Rls. 20,455,002 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 40,834 649,797,011,887 Rls. 19,326,786 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 24,367 495,108,547,399 Rls. 15,258,600 $
13 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 26,000 468,990,232,746 Rls. 15,930,916 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 40,210 430,268,653,842 Rls. 12,172,666 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 38,553 363,878,389,096 Rls. 9,811,002 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 19,601 334,319,481,261 Rls. 10,285,805 $
17 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 10,777 305,228,528,860 Rls. 8,399,218 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 10,158 290,321,268,705 Rls. 8,955,323 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 104,183 222,937,692,068 Rls. 6,763,470 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 34,060 217,702,032,809 Rls. 6,613,382 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,563 213,184,220,556 Rls. 5,773,513 $
22 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 104,930 210,045,886,229 Rls. 6,061,188 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 3,053 194,645,646,118 Rls. 5,893,721 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,330 187,798,054,149 Rls. 5,792,136 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,681 185,159,633,468 Rls. 5,711,983 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 91,045 184,806,626,708 Rls. 4,975,621 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 62,252 179,216,938,251 Rls. 5,525,233 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 13,216 169,910,684,975 Rls. 4,567,168 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,098 167,800,592,673 Rls. 5,126,282 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 56,289 159,929,055,395 Rls. 4,888,989 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 18,635 158,799,126,401 Rls. 4,327,017 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 18,054 153,950,204,956 Rls. 4,744,660 $
33 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2,056 153,407,579,652 Rls. 4,608,930 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,664 150,036,605,810 Rls. 4,026,574 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 60,922 149,641,697,566 Rls. 4,584,200 $
36 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,718 149,269,581,806 Rls. 4,594,671 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 4,378 149,150,785,764 Rls. 4,062,166 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,155 148,472,933,200 Rls. 4,039,959 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,974 146,465,961,385 Rls. 4,460,932 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,143 144,536,362,220 Rls. 3,885,249 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,836 137,425,263,731 Rls. 4,034,697 $
42 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 28,739 136,682,711,737 Rls. 4,123,154 $
43 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,911 131,965,267,058 Rls. 4,066,817 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,031 131,666,794,463 Rls. 3,966,351 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 35,366 130,892,413,813 Rls. 4,035,100 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 34,080 128,317,665,821 Rls. 3,708,159 $
47 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 57,356 126,972,823,224 Rls. 3,797,767 $
48 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 55,965 125,866,767,482 Rls. 3,879,403 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 58,088 124,126,641,461 Rls. 3,520,236 $
50 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,978 118,507,741,692 Rls. 3,570,013 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,402 118,083,562,730 Rls. 3,340,624 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,650 117,775,522,350 Rls. 3,630,111 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 8,242 116,883,615,852 Rls. 3,132,128 $
54 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 33,737 116,305,353,203 Rls. 3,254,921 $
55 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 260 115,997,000,000 Rls. 3,470,893 $
56 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 19,520 114,591,038,099 Rls. 3,532,464 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 8,436 114,413,654,195 Rls. 3,384,497 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 7,834 113,387,747,497 Rls. 3,157,277 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 16,020 111,833,200,290 Rls. 2,998,285 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,378 111,571,891,528 Rls. 3,330,305 $
61 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,660 108,524,089,571 Rls. 3,316,267 $
62 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,167 107,338,617,328 Rls. 3,248,481 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,014 106,220,121,031 Rls. 2,981,856 $
64 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 49,263 105,812,679,953 Rls. 2,954,955 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,022 105,795,195,251 Rls. 2,896,086 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,969 105,269,679,328 Rls. 3,240,556 $
67 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,519 102,840,137,505 Rls. 3,146,640 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 51,633 101,984,270,391 Rls. 3,140,859 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,977 100,114,941,385 Rls. 2,694,744 $
70 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 9,905 99,069,085,489 Rls. 3,020,955 $
71 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,961 98,894,263,571 Rls. 3,048,945 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 13,305 98,409,415,459 Rls. 2,741,171 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,056 97,545,265,688 Rls. 2,783,053 $
74 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 8,143 96,574,464,641 Rls. 2,751,465 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,609 92,417,810,275 Rls. 2,843,049 $
76 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,364 90,263,293,298 Rls. 2,471,468 $
77 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,332 90,059,142,135 Rls. 2,777,869 $
78 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,834 89,437,115,441 Rls. 2,646,413 $
79 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,983 89,035,863,794 Rls. 2,609,845 $
80 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,223 88,695,564,065 Rls. 2,482,403 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,683 87,468,632,380 Rls. 2,354,025 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 38,724 86,566,386,772 Rls. 2,352,527 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,540 85,266,785,335 Rls. 2,397,499 $
84 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,414 84,531,697,029 Rls. 2,600,770 $
85 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 9,437 84,504,552,734 Rls. 2,512,711 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5,252 82,689,731,281 Rls. 2,543,159 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 570 82,288,784,375 Rls. 2,220,771 $
88 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 24,233 82,223,512,049 Rls. 2,533,985 $
89 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 14,045 82,090,307,592 Rls. 2,506,283 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,348 82,030,071,760 Rls. 2,328,049 $
91 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,436 81,668,542,514 Rls. 2,335,324 $
92 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,202 81,471,565,275 Rls. 2,275,396 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,509 81,468,289,161 Rls. 2,468,471 $
94 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,750 80,830,553,532 Rls. 2,290,952 $
95 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 486 80,590,435,296 Rls. 2,160,538 $
96 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,523 80,012,963,622 Rls. 2,422,439 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,298 78,718,400,909 Rls. 2,426,617 $
98 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13,696 78,370,374,168 Rls. 2,415,255 $
99 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,073 78,096,682,228 Rls. 2,174,620 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,520 76,527,874,054 Rls. 2,336,188 $
مجموع کل
26,571,506,907,640 ريال
مجموع کل
770,929,427 دلار