آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 8,260 199,485,000,000 Rls. 5,659,000 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 9,149 167,301,000,000 Rls. 5,122,667 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,554 95,217,248,000 Rls. 2,697,067 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 21,487 50,906,560,509 Rls. 1,444,687 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 30,975 44,642,082,121 Rls. 1,345,649 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 16,906 40,150,415,465 Rls. 1,121,698 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 229 38,337,337,108 Rls. 1,030,753 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 20,168 35,694,155,125 Rls. 1,100,384 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 13,888 33,423,339,669 Rls. 909,916 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219010 دريچه قلب 373 29,639,176,656 Rls. 824,865 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,510 29,350,553,400 Rls. 839,427 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,766 28,641,465,946 Rls. 794,736 $
13 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,946 28,411,626,784 Rls. 873,251 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 985 26,680,626,671 Rls. 819,796 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 13,021 26,152,342,605 Rls. 804,169 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,845 26,123,037,252 Rls. 805,794 $
17 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,606 25,804,531,678 Rls. 732,252 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,188 22,749,304,800 Rls. 641,012 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 20,436 22,690,216,889 Rls. 695,448 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 22,337 20,298,229,314 Rls. 546,019 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 508 19,552,754,760 Rls. 523,046 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 834 19,463,102,545 Rls. 594,149 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 834 19,043,690,955 Rls. 517,195 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 433 18,926,080,331 Rls. 583,346 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,491 17,525,186,337 Rls. 467,859 $
26 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,365 16,871,564,898 Rls. 520,277 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 883 16,317,690,704 Rls. 437,483 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 315 15,345,435,650 Rls. 466,271 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 8,447 15,036,552,128 Rls. 429,589 $
30 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 10,152 14,843,802,365 Rls. 457,481 $
31 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,215 14,804,980,000 Rls. 448,515 $
32 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 156 14,276,337,597 Rls. 381,917 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 427 14,057,863,400 Rls. 376,897 $
34 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 6,803 13,702,069,160 Rls. 422,694 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 425 13,551,458,210 Rls. 432,277 $
36 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 572 12,799,486,200 Rls. 354,989 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 33 12,602,994,800 Rls. 349,704 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051120 جوجه مادر گوشتي يكروزه 1,037 12,294,938,324 Rls. 379,041 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,070 12,021,796,800 Rls. 336,180 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90192020 دستگاه ونتيلاتور 305 11,784,410,000 Rls. 363,392 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189070 اره و دريل جراحي 244 11,749,978,872 Rls. 316,072 $
42 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 134 11,550,500,100 Rls. 355,937 $
43 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 145 11,455,613,850 Rls. 349,694 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,093 11,391,003,950 Rls. 316,074 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 803 11,259,496,888 Rls. 347,119 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 107 10,980,360,310 Rls. 304,536 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,000 10,893,456,180 Rls. 300,186 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219010 دريچه قلب 174 10,613,431,910 Rls. 327,192 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 7 10,601,933,538 Rls. 299,098 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 227 10,254,990,200 Rls. 274,940 $
51 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 3,615 10,089,479,280 Rls. 307,400 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,668 9,651,286,577 Rls. 297,527 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,000 9,557,340,800 Rls. 256,236 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 526 9,552,947,816 Rls. 288,583 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 2,866 9,379,705,477 Rls. 253,238 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 440 9,261,432,000 Rls. 285,336 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,386 9,208,415,784 Rls. 268,678 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 32 9,140,360,040 Rls. 244,297 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 2,700 8,994,004,200 Rls. 241,937 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 626 8,818,347,225 Rls. 254,996 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 800 8,712,648,000 Rls. 263,700 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 544 8,455,860,000 Rls. 252,188 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214020 سمعک 83 8,184,748,200 Rls. 219,810 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,170 8,152,648,315 Rls. 249,538 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,956 8,107,935,046 Rls. 249,905 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 80 7,894,968,860 Rls. 215,066 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 3,239 7,870,191,324 Rls. 233,142 $
68 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 70 7,490,611,450 Rls. 200,826 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 81 7,367,853,125 Rls. 209,088 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 517 7,214,482,076 Rls. 204,700 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 381 7,162,313,850 Rls. 219,737 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 145 7,131,850,869 Rls. 194,786 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5 6,982,318,808 Rls. 203,727 $
74 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 700 6,906,475,000 Rls. 208,785 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 5 6,862,271,010 Rls. 183,980 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 646 6,799,797,260 Rls. 197,973 $
77 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 2 6,748,948,275 Rls. 184,630 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,688 6,468,489,738 Rls. 199,347 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 857 6,382,561,005 Rls. 196,641 $
80 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,296 6,346,254,886 Rls. 195,547 $
81 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,161 6,192,447,339 Rls. 184,684 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 500 6,142,462,560 Rls. 188,448 $
83 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 6,112,339,990 Rls. 166,371 $
84 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 540 6,053,974,936 Rls. 171,546 $
85 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,500 5,989,986,000 Rls. 162,089 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 500 5,877,946,800 Rls. 181,200 $
87 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,208 5,573,765,653 Rls. 167,722 $
88 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 276 5,475,383,830 Rls. 167,982 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 159 5,423,386,757 Rls. 167,135 $
90 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 27 5,323,774,175 Rls. 145,642 $
91 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5 5,179,950,100 Rls. 154,996 $
92 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 600 5,081,601,500 Rls. 149,714 $
93 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 135 4,931,141,526 Rls. 152,022 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 467 4,892,265,112 Rls. 142,744 $
95 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 172 4,883,782,622 Rls. 131,024 $
96 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 520 4,856,354,451 Rls. 131,062 $
97 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 272 4,828,862,907 Rls. 130,722 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,419 4,811,802,800 Rls. 148,096 $
99 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 600 4,806,931,300 Rls. 148,161 $
100 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 387 4,789,698,862 Rls. 129,493 $
مجموع کل
1,755,395,616,470 ريال
مجموع کل
50,943,937 دلار