آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,473 196,638,808,055 Rls. 5,575,026 $
2 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,360 138,610,026,700 Rls. 3,893,637 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,488 98,471,406,875 Rls. 2,971,047 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 866 90,683,208,152 Rls. 2,796,200 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 385 86,783,045,864 Rls. 2,596,740 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,808 84,021,881,000 Rls. 2,503,804 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,673 65,738,773,042 Rls. 1,835,497 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,564 56,376,852,078 Rls. 1,607,730 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,770 55,551,576,860 Rls. 1,712,605 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,403 55,376,540,968 Rls. 1,568,563 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 17,113 53,716,164,259 Rls. 1,543,730 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,674 51,118,704,000 Rls. 1,436,362 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,532 49,474,209,098 Rls. 1,403,934 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,450 49,182,570,000 Rls. 1,510,690 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,911 46,994,340,267 Rls. 1,400,728 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 387 43,983,622,112 Rls. 1,353,549 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 721 43,946,138,812 Rls. 1,341,957 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 26,507 40,449,672,249 Rls. 1,129,120 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 5,311 33,951,663,130 Rls. 927,819 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 20,957 32,628,486,783 Rls. 988,255 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 17,415 29,580,836,111 Rls. 795,970 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 929 28,135,085,714 Rls. 867,360 $
23 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,193 27,857,375,000 Rls. 874,286 $
24 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,481 27,854,152,378 Rls. 829,832 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,097 25,551,815,200 Rls. 720,909 $
26 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,379 25,436,962,608 Rls. 757,774 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,213 24,792,542,931 Rls. 709,591 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,454 24,090,034,355 Rls. 726,622 $
29 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 2,365 23,307,988,213 Rls. 700,129 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 841 22,170,645,519 Rls. 598,656 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,461 21,984,002,300 Rls. 677,583 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,326 21,911,003,870 Rls. 669,255 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 29 21,466,359,338 Rls. 580,795 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 202 20,552,357,528 Rls. 633,392 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,777 20,478,795,406 Rls. 553,245 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 600 19,976,000,625 Rls. 534,726 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,684 19,945,179,996 Rls. 559,191 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 369 19,626,572,981 Rls. 535,339 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,133 19,620,805,514 Rls. 540,409 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,355 19,501,231,841 Rls. 587,202 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 1,110 19,464,606,460 Rls. 595,790 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 210 18,418,383,837 Rls. 513,982 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 01051130 ک ک ک جوجه اجداد تخمکگذار يكروزه 540 18,097,286,700 Rls. 536,105 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 712 17,950,524,351 Rls. 535,451 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 6,775 17,870,552,195 Rls. 550,926 $
46 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 626 17,439,068,692 Rls. 532,344 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,746 17,266,397,670 Rls. 461,483 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 628 16,354,716,000 Rls. 503,299 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 6,017 15,931,380,925 Rls. 427,504 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 76 15,656,620,515 Rls. 447,527 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 653 15,524,157,547 Rls. 415,402 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,594 15,350,889,814 Rls. 473,247 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,861 15,326,590,817 Rls. 421,992 $
54 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 329 15,241,714,023 Rls. 467,435 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 120 14,921,036,560 Rls. 417,255 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 594 14,517,567,339 Rls. 446,225 $
57 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 130 14,074,313,458 Rls. 426,218 $
58 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 5,202 13,965,641,080 Rls. 377,290 $
59 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 240 13,780,662,818 Rls. 374,174 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 170 13,734,041,492 Rls. 423,136 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 2,938 13,299,642,546 Rls. 408,920 $
62 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,244 13,185,163,200 Rls. 406,485 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 45 12,701,658,656 Rls. 364,087 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 719 12,493,039,916 Rls. 355,678 $
65 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,975 12,403,756,999 Rls. 382,501 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 768 12,368,745,710 Rls. 375,511 $
67 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,556 12,268,292,630 Rls. 378,251 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 62 11,805,346,202 Rls. 358,382 $
69 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5,160 11,666,966,978 Rls. 318,478 $
70 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 57 11,442,266,014 Rls. 352,626 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 781 11,250,741,431 Rls. 319,254 $
72 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 200 11,240,611,725 Rls. 304,170 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 125 11,233,722,720 Rls. 346,250 $
74 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,271 10,955,404,507 Rls. 337,723 $
75 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 202 10,793,238,570 Rls. 306,269 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 265 10,644,278,798 Rls. 305,249 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,247 10,550,158,831 Rls. 320,678 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 250 10,326,808,450 Rls. 315,024 $
79 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,613 10,169,696,026 Rls. 285,080 $
80 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 33 9,916,680,664 Rls. 277,221 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,684 9,843,984,241 Rls. 264,300 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 3,476 9,825,332,458 Rls. 302,819 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,354 9,628,351,800 Rls. 259,614 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 419 9,529,659,522 Rls. 293,714 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,354 9,503,655,355 Rls. 292,907 $
86 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 390 9,459,988,653 Rls. 267,958 $
87 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 741 9,432,394,890 Rls. 263,412 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 2,884 9,408,177,522 Rls. 252,622 $
89 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 628 9,377,366,979 Rls. 265,660 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 316 9,083,330,280 Rls. 264,856 $
91 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,085 9,081,780,115 Rls. 276,698 $
92 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 4,120 8,875,911,122 Rls. 273,858 $
93 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 4,328 8,833,749,600 Rls. 271,875 $
94 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 413 8,771,178,760 Rls. 270,290 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,392 8,662,725,000 Rls. 263,930 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 896 8,590,475,160 Rls. 264,148 $
97 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 133 8,548,918,843 Rls. 242,152 $
98 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2,304 8,538,420,051 Rls. 248,143 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,842 8,526,422,592 Rls. 247,389 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,779 8,457,758,040 Rls. 252,280 $
مجموع کل
2,571,119,391,581 ريال
مجموع کل
75,052,506 دلار