آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 81,350 661,759,825,649 Rls. 20,199,931 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 66,263 584,385,341,851 Rls. 17,299,455 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 44,568 335,973,095,607 Rls. 10,358,349 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 44,910 249,697,248,952 Rls. 7,694,831 $
5 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 31,724 245,408,968,620 Rls. 7,560,818 $
6 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 24,001 177,714,440,604 Rls. 5,481,630 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 15,104 128,532,750,875 Rls. 3,845,985 $
8 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,752 117,719,096,660 Rls. 3,557,287 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,408 109,351,200,000 Rls. 2,964,418 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 3,500 101,531,789,184 Rls. 3,107,920 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 3,026 101,267,903,886 Rls. 2,874,238 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,578 90,960,367,144 Rls. 2,642,506 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 2,211 63,942,941,941 Rls. 1,718,492 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 4,518 55,265,101,992 Rls. 1,490,309 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 819 51,876,834,125 Rls. 2,028,732 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 5,193 51,118,708,408 Rls. 1,562,790 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 691 47,082,186,000 Rls. 1,387,136 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,480 43,036,077,600 Rls. 1,326,186 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 932 39,261,914,240 Rls. 1,196,909 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 3,688 39,148,109,157 Rls. 1,180,523 $
21 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 16,014 38,777,260,328 Rls. 1,196,777 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 13,964 36,800,488,767 Rls. 1,090,107 $
23 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 2,832 31,908,648,841 Rls. 943,711 $
24 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 2,534 31,833,073,747 Rls. 902,352 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 2,467 31,590,277,845 Rls. 911,076 $
26 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 3,123 31,055,793,751 Rls. 955,313 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 8,833 28,100,746,100 Rls. 751,944 $
28 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,321 26,853,442,939 Rls. 754,544 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 585 26,205,822,100 Rls. 732,825 $
30 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 355 25,085,281,172 Rls. 711,632 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 857 24,637,959,888 Rls. 759,259 $
32 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 2,369 23,153,718,439 Rls. 713,785 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 715 23,074,485,329 Rls. 711,338 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,219 18,581,240,710 Rls. 544,665 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,575 18,194,412,000 Rls. 516,300 $
36 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 1,599 14,585,424,078 Rls. 397,279 $
37 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,545 13,384,571,012 Rls. 359,237 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 310 12,410,590,052 Rls. 332,733 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 1,271 12,250,436,372 Rls. 377,509 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,408 10,237,841,600 Rls. 312,256 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18 9,934,001,194 Rls. 301,844 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21069080 کمكمل غذايي، 412 9,926,452,800 Rls. 281,594 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,278 9,746,073,398 Rls. 300,450 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21069080 کمكمل غذايي، 404 9,378,633,600 Rls. 288,618 $
45 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,451 9,075,515,400 Rls. 259,560 $
46 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,229 8,598,135,012 Rls. 232,863 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,097 8,598,080,187 Rls. 267,928 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 342 8,559,413,378 Rls. 249,331 $
49 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 154 8,182,803,304 Rls. 252,278 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 222 7,996,464,000 Rls. 240,199 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 645 7,701,816,950 Rls. 218,962 $
52 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 240 7,697,297,160 Rls. 212,111 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12092910 تخم چمن براي كشت 2,600 7,476,817,020 Rls. 221,489 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,890 7,118,498,750 Rls. 216,295 $
55 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 961 6,912,187,150 Rls. 213,037 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 230 6,724,902,492 Rls. 179,738 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 270 6,582,124,875 Rls. 180,066 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 719 6,473,856,171 Rls. 180,274 $
59 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,317 6,311,145,926 Rls. 194,509 $
60 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 683 6,040,857,500 Rls. 186,285 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 752 6,033,830,900 Rls. 167,505 $
62 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 200 6,002,569,816 Rls. 185,013 $
63 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 450 5,632,380,000 Rls. 155,209 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 410 5,559,841,440 Rls. 161,520 $
65 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,139 5,411,379,076 Rls. 166,907 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 350 5,306,762,904 Rls. 163,614 $
67 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 192 4,913,721,596 Rls. 136,116 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 120 4,804,862,069 Rls. 137,419 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 346 4,458,689,947 Rls. 135,477 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 529 4,426,885,731 Rls. 125,297 $
71 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 130 4,182,820,800 Rls. 128,988 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 120 4,034,904,800 Rls. 122,933 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 171 3,907,370,100 Rls. 120,060 $
74 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 245 3,812,639,276 Rls. 117,348 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2,592 3,799,720,100 Rls. 111,947 $
76 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 256 3,738,231,250 Rls. 106,085 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2,912 3,450,105,500 Rls. 104,831 $
78 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,535 3,420,188,403 Rls. 102,004 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 204 3,402,286,920 Rls. 100,802 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 605 3,218,520,634 Rls. 97,034 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 120 3,197,049,610 Rls. 85,448 $
82 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 240 3,172,030,450 Rls. 96,374 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 474 3,134,678,400 Rls. 96,618 $
84 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 290 3,103,245,600 Rls. 83,980 $
85 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 342 3,007,789,668 Rls. 89,704 $
86 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8 2,984,176,860 Rls. 86,694 $
87 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 393 2,844,471,841 Rls. 80,692 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 950 2,731,307,580 Rls. 73,389 $
89 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 450 2,718,076,830 Rls. 83,772 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8 2,695,713,804 Rls. 83,070 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 4 2,640,910,576 Rls. 81,414 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,500 2,429,768,212 Rls. 70,588 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 4 2,355,047,397 Rls. 72,485 $
94 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 516 2,254,291,252 Rls. 61,006 $
95 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 347 2,239,583,903 Rls. 61,040 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,000 2,229,740,400 Rls. 68,513 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 300 2,181,847,500 Rls. 61,914 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85066090 سايرقوه ها وباطريهاي هوا-روي بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط ، بزرگ ودکمه اي 263 2,065,485,164 Rls. 55,892 $
99 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 229 2,048,472,259 Rls. 62,846 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 358 2,047,005,950 Rls. 62,590 $
مجموع کل
4,074,388,898,350 ريال
مجموع کل
122,294,656 دلار