آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 9,714 113,775,562,413 Rls. 3,474,166 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 5,366 84,271,067,415 Rls. 2,546,815 $
3 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,251 83,568,007,374 Rls. 2,574,608 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,387 83,198,944,913 Rls. 2,564,961 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 8,444 80,055,915,095 Rls. 2,410,003 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 28,826 79,076,363,716 Rls. 2,198,774 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,851 78,566,277,695 Rls. 2,421,062 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,976 77,839,781,760 Rls. 2,371,574 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 5,369 76,753,098,126 Rls. 2,138,567 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,169 72,304,430,500 Rls. 2,225,292 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 532 70,132,035,060 Rls. 2,034,409 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,920 62,598,552,906 Rls. 1,920,937 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,233 59,252,766,026 Rls. 1,808,748 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 21,830 57,768,961,738 Rls. 1,769,630 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,792 56,995,265,137 Rls. 1,757,170 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,231 56,469,322,983 Rls. 1,736,582 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,236 55,533,463,644 Rls. 1,711,671 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,736 55,138,791,750 Rls. 1,691,662 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 1,217 53,648,867,028 Rls. 1,654,042 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1 53,365,620,327 Rls. 1,644,600 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 896 53,349,672,110 Rls. 1,644,011 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,966 50,763,650,500 Rls. 1,539,875 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 51,793 50,525,243,221 Rls. 1,402,105 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,988 50,174,892,187 Rls. 1,546,433 $
25 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,726 49,476,118,500 Rls. 1,338,867 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,458 47,871,952,632 Rls. 1,461,627 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 832 46,736,759,500 Rls. 1,316,720 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,340 45,401,030,268 Rls. 1,379,883 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 235 44,523,304,192 Rls. 1,243,303 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 4,153 43,743,347,389 Rls. 1,288,767 $
31 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 8,557 43,532,653,448 Rls. 1,215,201 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,153 42,898,235,779 Rls. 1,314,235 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,378 41,958,676,016 Rls. 1,283,575 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 41,105,413,440 Rls. 1,175,616 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,009 41,071,644,681 Rls. 1,113,949 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 451 38,840,283,564 Rls. 1,162,186 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,588 37,891,994,560 Rls. 1,164,271 $
38 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 18,980 36,345,875,372 Rls. 1,032,157 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 12,203 36,228,992,669 Rls. 986,419 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 35,868,044,160 Rls. 1,105,844 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 14,261 35,392,244,983 Rls. 1,090,867 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 130 35,108,882,600 Rls. 940,486 $
43 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,488 34,608,487,680 Rls. 1,067,636 $
44 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,079 33,051,543,574 Rls. 1,000,658 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,518 31,669,337,075 Rls. 848,284 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,979 30,876,287,296 Rls. 861,594 $
47 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 204 29,883,312,000 Rls. 885,354 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 253 29,806,930,836 Rls. 901,487 $
49 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,563 29,637,233,941 Rls. 914,080 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 345 28,937,012,577 Rls. 802,976 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 20,237 28,289,190,576 Rls. 870,569 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 1,784 27,642,720,425 Rls. 852,434 $
53 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 290 27,539,520,000 Rls. 849,037 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 249 27,523,242,698 Rls. 848,497 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 400 27,086,661,986 Rls. 731,005 $
56 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,592 26,690,455,903 Rls. 807,822 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,408 25,872,323,053 Rls. 750,910 $
58 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 8,900 25,805,629,402 Rls. 732,998 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 201 25,043,294,445 Rls. 728,747 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 126 24,402,679,560 Rls. 697,917 $
61 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,923 23,817,354,445 Rls. 734,558 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,908 23,546,518,800 Rls. 629,334 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,159 23,302,131,300 Rls. 661,241 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 917 22,729,042,656 Rls. 647,917 $
65 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 207 22,026,738,218 Rls. 631,230 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,395 22,006,569,852 Rls. 678,712 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,103 21,977,957,000 Rls. 593,134 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 9,088 21,868,362,964 Rls. 625,435 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 669 21,497,010,108 Rls. 574,556 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 396 20,032,650,000 Rls. 581,972 $
71 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 770 19,252,056,000 Rls. 593,686 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,822 19,048,563,716 Rls. 532,370 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,319 19,013,189,236 Rls. 566,194 $
74 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29159010 والپروات سديم 2,173 18,583,954,318 Rls. 572,801 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,651 18,246,186,130 Rls. 548,002 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 522 18,211,500,000 Rls. 529,066 $
77 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 184 18,208,415,430 Rls. 561,358 $
78 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 19,191 17,803,808,967 Rls. 547,893 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,015 17,409,872,000 Rls. 532,331 $
80 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 738 17,385,273,000 Rls. 471,168 $
81 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,879 17,347,626,000 Rls. 534,958 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 140 17,303,795,248 Rls. 489,359 $
83 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 164 17,112,123,146 Rls. 528,193 $
84 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,890 16,930,617,306 Rls. 520,222 $
85 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 611 16,885,953,600 Rls. 469,045 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 3,311 16,763,600,000 Rls. 474,836 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,210 16,681,887,485 Rls. 448,962 $
88 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 116 16,128,082,424 Rls. 496,438 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 428 16,045,228,066 Rls. 430,073 $
90 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 5,292 15,894,587,104 Rls. 445,382 $
91 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 142 15,805,624,144 Rls. 483,169 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 7,041 15,197,326,979 Rls. 464,105 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,771 15,080,471,621 Rls. 457,205 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 6,525 14,708,226,130 Rls. 453,695 $
95 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,910 14,678,975,218 Rls. 394,895 $
96 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,431 14,677,143,762 Rls. 411,680 $
97 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 205 14,669,540,066 Rls. 442,270 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 5,514 14,524,577,557 Rls. 412,724 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,367 14,392,481,957 Rls. 416,601 $
100 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 624 14,168,844,000 Rls. 428,839 $
مجموع کل
3,594,451,736,357 ريال
مجموع کل
106,569,284 دلار