آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 21,514 42,942,149,837 Rls. 1,152,379 $
2 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 21,384 35,659,488,318 Rls. 1,097,726 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 14,256 28,541,885,340 Rls. 823,236 $
4 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 615 26,981,343,219 Rls. 832,059 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 14,386 26,697,654,044 Rls. 754,148 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 12,442 24,977,910,736 Rls. 745,148 $
7 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 14,256 24,795,173,760 Rls. 764,525 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 9,202 18,628,724,270 Rls. 562,773 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 350 17,171,772,796 Rls. 529,356 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 63 15,183,652,668 Rls. 431,822 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 55 15,143,978,300 Rls. 463,700 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 110 14,365,789,009 Rls. 398,619 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,387 13,962,015,792 Rls. 427,188 $
14 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,128 11,696,890,204 Rls. 360,526 $
15 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,128 11,231,358,612 Rls. 346,348 $
16 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 500 9,778,500,000 Rls. 300,000 $
17 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 548 8,441,234,775 Rls. 234,225 $
18 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 843 8,117,673,441 Rls. 244,881 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,571 7,797,217,603 Rls. 240,328 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,629 7,362,323,080 Rls. 225,430 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 380 7,324,921,056 Rls. 198,228 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 825 6,740,230,938 Rls. 190,761 $
23 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 519 6,587,879,158 Rls. 203,091 $
24 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 682 6,450,656,912 Rls. 195,238 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 450 6,303,196,350 Rls. 194,309 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 775 6,070,918,452 Rls. 187,110 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 399 5,912,693,856 Rls. 171,722 $
28 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,535 5,714,135,576 Rls. 170,928 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 2 4,906,056,000 Rls. 146,800 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 7,093 4,465,606,000 Rls. 136,317 $
31 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 2 4,325,237,600 Rls. 130,400 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 600 4,322,587,020 Rls. 133,253 $
33 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 5 4,237,350,000 Rls. 130,000 $
34 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 392 3,887,134,338 Rls. 114,534 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 273 3,819,774,450 Rls. 108,350 $
36 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 1,599 3,581,047,800 Rls. 110,220 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 22 3,473,044,072 Rls. 98,809 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 325 3,415,653,394 Rls. 105,058 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 2,432 3,299,100,300 Rls. 92,700 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 367 3,063,378,750 Rls. 94,127 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 573 3,050,121,733 Rls. 91,957 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 717 2,852,076,005 Rls. 77,669 $
43 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 314 2,850,838,416 Rls. 87,870 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 397 2,733,771,855 Rls. 84,129 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 15 2,676,969,526 Rls. 74,245 $
46 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 290 2,675,267,352 Rls. 82,458 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 505 2,640,489,074 Rls. 71,801 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 4,025 2,598,358,000 Rls. 73,600 $
49 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 415 2,581,354,000 Rls. 79,039 $
50 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 689 2,567,486,418 Rls. 69,482 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,531 2,490,746,593 Rls. 67,119 $
52 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 170 2,478,895,416 Rls. 72,663 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 13 2,456,280,000 Rls. 72,000 $
54 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85044070 سلفS.M.D 86 2,393,577,645 Rls. 73,434 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 16 2,338,437,500 Rls. 62,500 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,235 2,337,929,250 Rls. 71,837 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 12,100 2,253,879,060 Rls. 69,148 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 119 2,200,389,271 Rls. 67,169 $
59 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 116 2,193,856,716 Rls. 62,257 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,275 2,089,475,685 Rls. 56,663 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 6 1,894,448,696 Rls. 58,391 $
62 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 341 1,822,935,392 Rls. 56,012 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 150 1,810,719,500 Rls. 48,708 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,300 1,765,848,600 Rls. 51,300 $
65 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 15 1,764,795,256 Rls. 53,414 $
66 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,800 1,703,777,713 Rls. 51,150 $
67 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 250 1,697,004,600 Rls. 49,300 $
68 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 165 1,691,085,228 Rls. 45,765 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 150 1,688,664,500 Rls. 46,857 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 312 1,643,640,662 Rls. 50,639 $
71 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 518 1,602,595,765 Rls. 49,405 $
72 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 1,577,393,000 Rls. 46,473 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 220 1,572,052,640 Rls. 44,725 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 519 1,540,175,378 Rls. 47,481 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 446 1,503,809,980 Rls. 46,360 $
76 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 8 1,415,089,555 Rls. 38,995 $
77 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,095 1,395,656,630 Rls. 43,045 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 710 1,348,483,952 Rls. 41,561 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,289 1,315,743,717 Rls. 36,255 $
80 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 192 1,276,672,380 Rls. 39,036 $
81 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 367 1,274,823,700 Rls. 39,300 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 152 1,274,140,905 Rls. 38,820 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 895 1,268,668,546 Rls. 39,100 $
84 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,181 1,262,172,029 Rls. 38,358 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 285 1,259,203,440 Rls. 38,812 $
86 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 15 1,256,190,550 Rls. 33,791 $
87 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 2,152 1,249,736,400 Rls. 37,783 $
88 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 174 1,249,094,220 Rls. 36,656 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,306 1,244,578,343 Rls. 36,055 $
90 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 38 1,211,421,640 Rls. 37,347 $
91 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 60 1,184,526,000 Rls. 31,659 $
92 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,347 1,165,752,990 Rls. 35,939 $
93 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 765 1,164,771,030 Rls. 32,667 $
94 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,150 1,147,347,550 Rls. 35,085 $
95 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 278 1,137,153,000 Rls. 33,000 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 8 1,126,253,273 Rls. 34,706 $
97 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 137 1,092,895,281 Rls. 29,399 $
98 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 137 1,066,921,152 Rls. 32,891 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 8 1,066,733,570 Rls. 32,895 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 17 1,064,192,565 Rls. 32,801 $
مجموع کل
573,634,706,669 ريال
مجموع کل
16,965,348 دلار