آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 11,188 90,505,956,960 Rls. 2,780,948 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 4,467 77,850,420,000 Rls. 2,113,721 $
3 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 8,633 72,516,211,920 Rls. 2,235,671 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,392 70,774,080,581 Rls. 2,171,473 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,718 67,948,690,829 Rls. 2,066,064 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 7,423 64,609,332,480 Rls. 1,885,138 $
7 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,202 64,468,446,393 Rls. 1,768,408 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,467 63,426,915,000 Rls. 1,948,899 $
9 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,402 62,933,730,300 Rls. 1,940,722 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,993 61,320,293,928 Rls. 1,797,516 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,836 60,448,000,000 Rls. 1,746,848 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,464 53,809,259,041 Rls. 1,655,317 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,109 53,318,068,362 Rls. 1,482,615 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30,040 44,715,159,924 Rls. 1,344,046 $
15 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,536 43,230,577,257 Rls. 1,324,877 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 126 42,691,534,815 Rls. 1,316,097 $
17 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,116 42,598,243,649 Rls. 1,313,243 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23,110 41,690,112,166 Rls. 1,134,913 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,252 40,909,809,156 Rls. 1,260,763 $
20 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,039 39,545,010,544 Rls. 1,219,730 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,558 39,215,640,000 Rls. 1,177,965 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 16,030 38,904,062,949 Rls. 1,160,276 $
23 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,793 38,067,534,938 Rls. 1,173,317 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3 37,843,335,890 Rls. 1,166,419 $
25 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,261 36,951,695,625 Rls. 1,035,657 $
26 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,132 35,498,286,096 Rls. 1,066,424 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,019 34,884,079,579 Rls. 937,612 $
28 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 200 33,760,555,200 Rls. 1,040,804 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,236 33,402,337,909 Rls. 955,508 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 4,419 32,988,593,232 Rls. 996,657 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,183 31,709,775,046 Rls. 976,526 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399990 ک ک ک سا?ر 2,250 30,159,868,628 Rls. 848,391 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,372 29,725,834,922 Rls. 813,396 $
34 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,075 29,328,515,544 Rls. 883,259 $
35 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,909 27,978,179,604 Rls. 845,745 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,116 27,829,604,765 Rls. 857,666 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 4,274 26,715,999,960 Rls. 820,894 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,171 26,144,356,642 Rls. 805,902 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 3,109 25,541,180,344 Rls. 787,725 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 5,000 24,948,000,000 Rls. 767,749 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 473 24,696,994,160 Rls. 761,364 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,897 24,585,545,586 Rls. 742,221 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,640 23,222,106,268 Rls. 716,125 $
44 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 24,163 22,895,384,330 Rls. 706,212 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 655 22,875,523,584 Rls. 649,172 $
46 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,169 22,585,824,080 Rls. 696,537 $
47 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 5,000 22,283,000,000 Rls. 655,799 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,727 22,217,882,723 Rls. 602,637 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,796 21,887,996,511 Rls. 632,913 $
50 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 4,120 19,964,708,894 Rls. 611,759 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 4,000 19,438,287,500 Rls. 594,289 $
52 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 4,200 17,805,047,800 Rls. 515,865 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359010 ک ک ک س?لدناف?ل س?ترات 811 17,641,566,857 Rls. 503,037 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,450 17,419,199,200 Rls. 537,000 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,591 17,153,994,713 Rls. 470,868 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,875 16,935,788,832 Rls. 479,871 $
57 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29371200 انسولين و املاح آن 16 16,850,235,024 Rls. 519,251 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,653 16,786,436,000 Rls. 511,439 $
59 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415020 آز?تروما?س?ن 5,000 16,623,027,753 Rls. 513,627 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 227 16,602,705,550 Rls. 494,154 $
61 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 465 16,526,242,373 Rls. 456,285 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,110 16,519,380,250 Rls. 443,406 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,031 16,197,381,948 Rls. 435,623 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 110 16,140,964,425 Rls. 447,696 $
65 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 428 16,140,283,962 Rls. 497,558 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 3,125 15,473,683,155 Rls. 421,823 $
67 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 3,000 14,824,800,000 Rls. 411,160 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 895 14,472,601,585 Rls. 445,425 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 4,700 14,407,767,458 Rls. 401,759 $
70 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,126 14,294,647,044 Rls. 391,056 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 438 14,235,036,287 Rls. 387,032 $
72 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,122 14,145,947,544 Rls. 436,517 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349990 کک ک ک ساير 850 13,934,031,300 Rls. 386,638 $
74 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 5,802 13,579,377,100 Rls. 418,521 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 4,500 13,348,944,000 Rls. 410,863 $
76 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 4,105 13,034,886,682 Rls. 351,734 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,813 12,921,477,150 Rls. 398,257 $
78 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 5,050 12,647,868,450 Rls. 390,273 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 2,920 12,607,696,880 Rls. 384,566 $
80 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 4,000 12,550,870,897 Rls. 383,280 $
81 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,220 12,250,438,800 Rls. 377,061 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,063 12,123,246,802 Rls. 330,874 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 2,219 12,019,154,415 Rls. 343,256 $
84 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,504 11,906,322,072 Rls. 367,126 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,685 11,873,691,975 Rls. 365,984 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 1 11,849,940,000 Rls. 358,654 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 8,704 11,741,519,100 Rls. 332,278 $
88 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339991 ک ک ک ک لوزارتان پتاسيم 5,000 11,651,875,000 Rls. 355,002 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 248 11,500,992,000 Rls. 338,842 $
90 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 4,042 11,481,442,000 Rls. 351,035 $
91 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 4,678 10,674,172,904 Rls. 322,486 $
92 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 240 10,617,560,352 Rls. 326,779 $
93 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 150 10,580,625,000 Rls. 299,700 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,623 10,505,585,488 Rls. 323,489 $
95 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372990 ک ک ک ساير 19 10,469,965,264 Rls. 304,165 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 3,829 10,446,549,786 Rls. 321,163 $
97 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 5,750 10,138,699,200 Rls. 270,817 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,106 9,999,572,660 Rls. 278,469 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 4,008 9,820,560,354 Rls. 288,386 $
100 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29371200 انسولين و املاح آن 10 9,786,326,124 Rls. 301,786 $
مجموع کل
2,710,820,673,329 ريال
مجموع کل
80,395,865 دلار